Horsens Handelsskole

Horsens Handelsskole. B3738

Den daværende Handelsskole, Vitus Berings Plads 5 – set fra nord-vest. Indviet 1939. Arkitekt Vitus Borning. Handelsskolen flyttede i 1972 til Stadionsvej, kæmnerkontoret overtog bygningen. Senere havde Svend Andersens eftf. haft til huse i bygningen. Til venstre ses gavlen af det daværende posthus. B3738.

De første elever begynder i 1869

Handelsskolen kunne i 1869 for første gang tilbyde lærlinge i de horsensianske købmands- og håndværkergårde undervisning. Det var oprindeligt et privat initiativ, men allerede i 1871 overtog Horsens Handelsforening skolen for at give de lokale handelslærlinge de vigtigste teoretiske kundskaber i engelsk og tysk og handelsfaglige fag. Horsens Handelsskole var nu en realitet.

Handelsforeningen nedsatte et udvalg til at føre tilsyn med skolen, som i 1873 blev overtaget af Skolebestyrer Tørsleff og Sproglærer Møller. Kort efter blev skolen dog overtaget af Lærer Hübe, som bestyrede den frem til 1890.

O Westberg Horsens Handelsskole.jpg

I 1890 overtog overlærer, translatør O. C. Glud skolen, som han ledede indtil sin død i 1910. Herefter overtog Handelsforeningen ledelsen af skolen, dog således at skolen stadigvæk vedblev at være en selvstændig institution. Som skolens bestyrer blev lærer N. O. Westberg ansat.

 

Aftenskole

Fra begyndelsen var Horsens Handelsskole en aftenskole. Oprindelig faldt undervisningen to aftener om ugen fra kl. 19 til 22, men det blev senere ændret til fire aftener om ugen fra kl. 20 til 22. Desuden lå der tre timers undervisning søndag formiddag for de klasser, der blev undervist i fremmedsprog og stenografi.

Undervisningen bestod af dansk, regning, skrivning, bogføring, handels- og vekselret, og for de elevers vedkommende, som havde tilstrækkelige forkundskaber tillige tysk og engelsk handelskorrespondance samt stenografi.

Egne bygninger

I de første mange år havde skolen ikke sin egen bygning. Med tiden blev de private stuer skiftet ud med lokaler på de kommunale skoler, hvis lokaler stod tomme, når handelsskoleeleverne skulle have aftenundervisning.

Lærlingeloven i 1937 bestemte, at undervisningen skulle slutte kl. 20.00. Det betød, at undervisningen ikke længere kunne være på de kommunale skoler. En nybygget handelsskole stod i 1939 som en følge af lærlingeloven færdig på Vitus Berings Plads.

Nye bygninger på Stadionsvej

I oktober 1972 flyttede handelsskolen til den nybyggede skole på Stadionsvej. Det bebyggede areal omfattede 2.095 m2. Foruden 16 normallokaler havde skolen yderligere seks faglokaler: To til maskinskrivning, et til manufaktur, et til kolonial, et til telefonering og et til geografi- og historieundervisning. Herudover var der en kantine med plads til 250 elever, lærerværelser og administrationslokaler.

Flere elever fordrer en større skole

En stigning i antallet af klasser i 1976 og nye læreplaner med blandt andet krav om niveaudeling betød, at skolen allerede fire år efter indvielsen, arbejdede med planer om at udvide de eksisterende bygninger med 1.500 m2. Tilbygningen, som i dag hedder Gammeltorv, stod færdig i 1980.

Alt under et tag

I 1994 blev endnu 1.200 m2 indviet. Foruden seks nye undervisningslokaler, blev administrationslokalerne udvidet og skolen fik en foredragssal, auditoriet, med plads til 155 personer.

Et stigende elevantal betød, at skolen i 2007 indviede en tredje tilbygning – Østtorvet. Tilbygningen rummer i dag undervisningslokaler og et forelæsningslokale, som skal være med til at forberede eleverne til deres fremtidige studier.

Fra handelskole til Business College

I november 2008 skiftede den over 140-årige Horsens Handelsskole navn til Business College Horsens.

Navneændringen fra handelsskole til business college var især et udtryk for, at uddannelsernes indhold havde ændret sig fra næsten udelukkende at beskæftige sig med køb og salg af varer til også at indeholde innovation, markedsføring og internationale aktiviteter.

Fra Business College til Learnmark Horsens

Ved årsskiftet 2011 fik Horsens en ny stor erhvervsskole i Learnmark Horsens, da Business College Horsens, VIA Erhvervsuddannelser, HTX og VIA Erhverv fusionerede.

Da VIA University College i 2010 stod for at skulle udspalte de tekniske erhvervsuddannelser kunne bestyrelserne for VIA og BCH se mange perspektiver i en fusion. Man ville kunne skabe en byskole, som ville være et aktiv for både elever, studerende, kursister, virksomheder og medarbejdere.

I dag er Learnmark Horsens byens største skole for ungdomsuddannelser, AMU på Learnmark Horsens er en af landets største udbydere og Learnmark Horsens er én af de første erhvervsskoler, der har overtaget det kommunale 10. klasses tilbud.

Læs originalartiklen på Learnmark Horsens

Artikler fra Horsens Folkeblad

Den nye Handelsskole i Horsens ventes at stå færdig omkring midten af august næste år oplystes det på licitationsmødet i Håndværkerforeningen i går. Byggeriet startes omkring midten af april og skolen kommer til at ligge i de nuværende kolonihaver på Østergade. (Horsens Folkeblad 09.03.1971)

Læs artiklen

Flere veje til erhvervslivet (Horsens Folkeblad 20.01.1995)

Læs artiklen

Læs mere

65.06, Horsens Handelsforening i 50 år / udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for Horsens Handelsforening af Jørg. Andersen. – Horsens : Bachhausens Bogtrykkeri, 1913. – 75 sider : ill.