Marius Anton Larsen f. 1831 – d. 11. september 1900

Horsens Avis, den 11. september 1900

I morges er en af Horsens Bys kendte og ældste Forretningsdrivende, Købmand Marius Anton Larsen, Hospitalsgade, afgaaet ved Døden omtrent 69 1/2 gammel.Han havde i nogen Tid følt sig lidt svagelig, men endnu i Torsdags (den 6. september) var han dog tilstede paa sit Kontor og gjorde Afregning med de mange Kunder, der den Dag var i Forretningen. Dagen efter var han imidlertid syg af en hjerneblødning, som nu har gjort Ende paa hans Liv.

 

Byarkivet, B1761. Købmand, byrådsmedlem M.A. Larsen, købmand i Hospitalsgade 6.

 

Den afdøde, der var lærersøn fra Them, kom efter sin konfirmation til Horsens som Handelslærling og har siden da stadig opholdt sig her. Efter først at have været etableret paa Søndergade og dernæst paa Sønderbro, købte han for ca. 27 Aar siden den Gaard i Hospitalsgade 6, han nu ejede. Ved siden af sin betydelige Købmandsforretning, drev M.A. Larsen tillige i den nævnte Ejendom et Brændevinsbrænderi, det sidste af de mange, der i sin Tid fandtes i Horsens.

I det offentlige Liv havde M.A. Larsen taget Del som Medlem af Ligningskommisionen og Byraadet. Af Direktionen for Sparekassen for Horsens By og Omegn havde han lige til sin Død en lang Aarække været Medlem. Han var Kasserer i St. Stefanshjemmet og interesserede sig i det hele meget for filantropiske Formaal.

 

Byarkivet, B1760. Hospitalsgade 6, købmandsgård i bindingsværk, datering 1893-1900.

 

M.A. Larsen tog stærkt del i det religiøse Liv. Han var af en særdeles retskaffen Karakter og elskværdig i sin daglige Omgang.Blandt Byens og Omegnens Beboere efterlader han sig mange venner.

Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling.