Overretssagfører Christian Daniel Danjelsen (1842 – 1921)

Inskriptionen på mindestenen for overretssagfører Danjelsen og hustru
Inskriptionen på mindestenen for overretssagfører Danjelsen og hustru. Foto Jette Holst, 2009

Født d. 17. januar 1842 – død d. 5.juni 1921

Overretssagfører Danjelsen var søn af Bødker Rasmus D., der ejede en ejendom, Vandborg, der lå på det Sted, hvor Mindestøtten for ham nu er rejst.

Han blev Student fra Horsens Statsskole og tog juridisk Eksamen.

Da Krigen brød ud i 1864, meldte han sig straks som Frivillig og deltog i hele Krigen som Løjtnant, Han var bl.a. med i Slaget ved Dybbøl.

Efter Krigen virkede han som Sagførerfuldmægtig i sin Fødeby, og senere nedsatte han sig. Igennem årene oparbejdede han en betydelig Forretning, og i 1891 optog han Sagfører H. L. Zieler som Kompagnon.

En Øjensygdom berøvede imidlertid allerede ved århundredskiftet Overretssagføreren hans Syn, men trods dette fortsatte han med at virke som Sagfører, og først i 1914 trak han sig ud af Forretningen. Han bosatte sig herefter i København, hvor han døde den 5. Juni 1921.

Artikler fra Horsens Folkeblad

Lørdag den 17. januar er det 100 år siden overretssagfører Chr. Danjelsen fødtes i Horsens. (Horsens Folkeblad, 03.01.1942)

Læs artiklen

Billeder

Mindesten for overretssagfører Danjelsen og hustru.
Mindesten for overretssagfører Danjelsen og hustru. Foto Jette Holst, 2009

Mindestenen for overretssagfører C. D. Danjelsen er opstillet i Rådhushaven.

Inskriptionen lyder:

“Ved testamente af 2. august 1898 med kondicil af 3. juni 1903 oprettede overretssagfører Christian Daniel Danjelsens og hustrus legat til forskønnelse af Horsens by og særligt dens omgivelser og overretssagfører Danjelsens legat til understøttelse for unge mænd til uddannelse til deres livsgerning.”

Nekrolog

Horsens Folkeblad, den 7. juni 1921

Overretssagfører Christian Danjelsen er d. 5 juni afgået ved døden, i København, 79 år gammel.

Overretssagfører  Danjelsen drev i mange år en betydelig sagførervirksomhed her i byen, der ved hans bortrejse overtoges af hr. Ziegler, som i en årrække havde vært afdødes kompagnon. Danjelsen ejede ejendommen Søndergade 15, der nu indehaves af hr. Svend Andersen og han byggede villaen på hjørnet af  Sundvej og Gasvej, der nu ejes af tobaksfabrikant Alfred Petersen.

Overretssagfører Danjelsen deltog ikke meget i det offentlige liv, og det var en tiltagende øjensygdom der tvang ham til i efteråret 1914 at afhænde sin forretning. Danjelsen deltog i 2. Slesvigske krig som løjtnant. Købmand Ejnar Danjelsen er en brodersøn af den afdøde.

I et tilfælde var overretssagfører Danjelsens navn på alles læber, nemlig under den store Spedalsøkrig i 1888. Danjelsen var repræsentant for ejerne af Spedalsøengen, der jo forlængst er bebygget, og over hvilken Spedalsøbeboerne havde en mange år gammel sti på hvilken de mente at havde hævd. Da egnen skulle udstykkes til bebyggelse, ville ejeren have stien nedlagt, men herimod rejse der sig en mægtig folkestemning. Spedalsøboernes fører var forlængst afdøde træhandler Peter Skov, han fjernede sammen med alle sine trofaste tropper alle afspærringer i overværelse af flere tusinde mennesker, trodsende politi og gendarmer. Folkemængden drog derpå op til borgmester Lendrop, der boede i det nuværende Sct. Josephs Hospital, her vankede der brodne pander og Lendrop slog selv fra sig med en paraply. Et øjeblik så det ud som om folkemængden skulle sejre og bevare stien, men til sidst faldt man til ro – og nu er engen jo et fuldstændigt bebygget kvarter.

Overretssagfører Danjelsen, der var en dygtig og frygtet jurist, sejrede og Peter Skov og de øvrige Spedalsøbeboer idømtes store bøder.

Kilde: Horsens Folkeblad, d. 7. juni 1921. Nekrolog.  (Redigeret artikel af Lars Bo Larsen).