Naturcenter Skovgård

4. årgang, nr. 4 – Broen – 1992

Af naturvejleder Ole Schmidt

NaturcenterI midten af 1980-erne begyndte en kreds af naturinteresserede personer i kommunen at arbejde for at få et naturcenter etableret. Efter nogle års arbejde og søgen blev de rigtige bygninger i et landskabeligt godt område fundet. Herefter tog udviklingen fart.

Fire kommunale forvaltninger gik sammen om det økonomiske og praktiske grundlag for naturcentret, og en naturvejleder blev ansat på halv tid. I september 1988 blev Naturcenter Skovgård officielt indviet.

Idégrundlaget for naturcentret er, at det skal være et supplement til skolernes geografi- og biologiundervisning, samt at daginstitutionsbørn skal have samme mulighed for naturundervisning. Ud over skoler og institutioner henvender naturcentret sig også til interesseorganisationer, og der arrangeres offentlige ture, hvor alle kan deltage.

En anden idé er, at give de grønne foreninger et mødelokale og kursussted. Dette tilbud har en del af foreningerne taget imod. Den kontakt det har givet er blevet udnyttet til at koordinere et samarbejde foreningerne imellem, samt en mængde gode kontakter til foreningerne.

Det har vist sig, at foreningerne har mange medlemmer, som gerne vil ud og fortælle om foreningernes arbejde, deltage i aktiviteter og meget gerne vil arbejde med børn. Denne ressource bruger naturcentret meget.

Som eksempel kan nævnes Horsens Biavlerforening. Den har sin skolebigård placeret her. I øjeblikket er vi ved at få sat et observationsbistade op. Når et hold ringer og spørger om biavl, kan jeg henvise til den biavler, der passer bigården. Vil holdet have undervisning i biavl, henvender jeg mig til foreningen og træffer en aftale om, at der kommer en biavler herud og fortæller om og demonstrerer hvordan man gør.

Lignende aftaler har vi med andre foreninger. I flæng kan nævnes: Amatørastronomerne, kaninavlerne, lystfiskerforeningen, jagtforeningen og naturfredningsforeningen.

I forbindelse med naturugen i Horsens Kommune bruger vi mange af disse foreningers medlemmer som aktivitetsledere – eksperter. Uden dem kunne det ikke lade sig gøre på en enkelt uge at få ca. 3200 børn og voksne ud i naturen og være aktive.

Naturcenter1Et af vores fremtidsprojekter går ud på at få bygget et historisk værksted – en lille gård fra 1700-tallet. Vi er så småt gået i gang med projektet. Vi har nemlig plantet en stævningsskov. Den skal bruges til opbygningen og dels i driften af gården.

Ved siden af stævningsskoven har vi et ”pionerområde”. Det er et lille stykke jord, der er pløjet og harvet, således at de fleste frø skulle være fjernet. Vi er så i stand til at se, hvilke planter der ”vandrer” ind i området. En gruppe med speciel interesse i biologi følger udviklingen.

Der ud over råder Naturcenter Skovgård for øjeblikket over ca. 5 tdl. jord. En del af arealet er udlagt som græsareal. Her har vi for øjeblikket får. Fårene har vi lånt hos Per Helbo. Om foråret, kort tid efter lemningen, sætter han får og lam på marken til stor glæde for vores brugere. Det daglige opsyn med fårene har vi. Når vinteren nærmer sig, og græsset er ved at være spist, henter han sine dyr hjem til slagtning eller videre avl.

Naturcenter2Et andet areal er udlagt til ”folkejord”. Her kan skoleklasser, daginstitutioner eller private låne et stykke have på ca. 50 m2 for et år ad gangen. Dette projekt ledes af Åge Munk.

I havestykket har vi en økologisk have på 100 m2. Den bruges som demonstrationshave. En del mennesker kunne godt tænke sig at dyrke deres køkkenhave på den måde, men tør ikke kaste sig ud i det. Her kan de se, at det kan lade sig gøre med et godt resultat. De kan endda få smagsprøver med hjem. Den økologiske have dyrkes af Gert Thulesen, og Egebjerg Brugsforening sponserer frø og udplantningsplanter.

Naturcenter3Siden 1990 har naturcentret været udgangspunkt for en naturbørnehave, som hver dag kommer med bus fra Stensballe. Holdet består af 20 børn i alderen 3-6 år samt vire voksne. Her på naturcentret har naturbørnehaven et omklædningsrum, hvor udetøjet hænger.

Naturcentrets opbygning er centreret omkring frivillige grupper, der er samlet i et lav. Herfra er valgt en laugbestyrelse samt en styregruppe. I øjeblikket er følgende grupper oprettet: Landbrugs/-jordgruppen, bygningsgruppen, etableringsgruppen samt skov- og naturgruppen. Landbrugs/-jordgruppen står for den overordnede benyttelse af jorden. Bygningsgruppen står for vedligeholdelsen samt evt. udvidelse og nybygning. Dette betyder den daglige kontakt til kommunen. Etableringsgruppen arbejder med opbygningen af samlinger og naturværksteder. I øjeblikket arbejder den med oprettelsen af en primitiv overnatningsplads med shelters. Skov- og naturgruppen arbejder med udgivelsen af vores Tema-mappe, som omhandler geografi, biologi og kulturhistorie.

Alle emnerne bliver beskrevet af frivillige ”eksperter”, som også leverer illustrationer og billeder samt kortmateriale.

Skulle nogen få lyst til at deltage i en af grupperne, er de velkomne til at henvende sig på Skovgård og få en snak. Ellers er alle velkomne til at kigge ind og se, hvad der foregår.

For at give et indtryk af hvor meget Naturcenter Skovgård bruges, kan jeg oplyse, at besøgstallet for 1991 var på godt og vel 9200 børn og voksne.

Som tidligere omtalt i Broen, huser naturcentret også kommunens naturplejeprojekt.

Læs også artiklen ”Naturcenter Skovgården – Et Naturens forsamlingshus med masser af aktivitet” fra Broen 20. årgang nr. 3 2008.

Naturcenter Skovgården eksisterer stadig, besøg hjemmesiden her