Kvarteret ved Vitus Berings Park. Historisk Kalender, januar 2001

Vitus Berings Park blev indviet 7. september 1957. Parken var tegnet af havearkitekt og professor C. Th. Sørensen, København. Som det fremgår af det store billede, er der et utroligt arkitektonisk samspil mellem de rumdannende åbne græsflader og de tætte beplantninger mod stiernes lige retninger gennem parken.

I parken er der 3 skulpturer nemlig Siddende pige af Gerhard Henning, Pigen med guldhornet af Holger Christensen samt Moder med børn af Svend Lindhardt, som ses på det lille billede. De to sidstnævnte er skænket af “Overretssagfører Danjelsen og Hustrus legat til forskønnelse af Horsens by og særligt dens omgivelser” i årene 1955 og 1958.

I baggrunden af det store foto ses Trianglen opført i tre etaper af Arbejdernes Andelsboligforeningen af 1938. Første del blev indviet 1948, anden del i 1950 og endelig tredje etape i 1952.

Til venstre for Trianglen ligger den daværende Handelsskole, som i 1972 blev flytte til adressen Stadionsvej 2. Bagved ses påbegyndelsen af Kollektivhuset Lichtenbergsgade, tegnet af arkitekt Erik Laursen og heroverfor Garagekompagniets bygninger.

På hjørnet af Levysgade og Løvenørnsgade havde lillebilstationen “1717” kontor samt benzintank. Her var åbent hele døgnet, og der var således allerede dengang en døgnåben benzinstation i Horsens.

I første halvdel af 1980`erne blev området bag posthuset ryddet for at give plads til det nye posthus og Posthuscenteret.

 

02. januar 1901:

Byraadet havde ikke arrangeret nogen kommunal Festlighed i Anledning af Aarhundredskiftet; man havde uddelt nogle Penge til Byens fattige og til Beboerne af den Levyske og den Arentzenske Stiftelse, men selve Saluteringen på Grænsen af det 19. og det 20. Aarhundrede havde man overladt til det private Initiativ.

03. januar 1921:

Opmaalingen af den del af Stensballegaards Jorder, der skal afstaaes ifølge Lov om Lehn og Stamhuse, er allerede foretaget. Det bliver den Del af Jorden, som ligger vest for Skoven, mellem Skoven og Havdiget, der løber langs Vejen fra Stensballe By og ned til Husodde.

15. januar 1941:

I byraadets Møde i Aftes forelaa fra Udvalget angaaende Nødhjælpsarbejder Forslag til som at lade haveselskabet “Enghave”s Areal sydøst for den nye Statsskole afvande.

16. januar 1961:

Sønderbro – Kvarteret vil få en kirkebygning, der på mange måder bryder stærkt med kirkebyggerier, som vi kender det i Jylland. Arkitektkonkurrencen blev helt suverænt vundet af den 38 – årige københavnske arkitekt Paul Nieport, og der vil sikkert være enighed om, at opgaven vanskeligt kunne være løst bedre.

16. januar 1981:

En kreds af unge er gået sammen om at skaffe Horsens et aktivitetshus. Huset er allerede lejet. Det er en tidligere fabrik, Nørregade 51, der skal indrettes til fristed for alle, der ønsker et sted at mødes uden at være nødt til at gå på værtshus. 25 unge mennesker har givet hinanden tilsagn om hver at betale 100 kr. om måneden til huset de næste to måneder. Det er grundlaget for foreningen “Nørregade 51 over gården”.