Historisk kalender, oktober 1996

Torvet har siden byens opståen været genstand for livlig aktivitet, således også omkring århundredskiftet.

På det store billede fra ca. 1897, som domineres af hjørneejendommen, Torvet 14 (Nu Borgergade 1), ses at manufakturhandler Jacob M. Schmidt har startet sit årlige udsalg af bl.a. Duzaine Hansens korsetter. I ejendommen befinder sig ligeledes J. Hinschs Systue og urtekræmmer C. Christensen & Co. Ejendommen ejedes på dette tidspunkt af enkefrue Amalie Christine Hansen, født Bagger.

 

Den 13. juni 1904 tinglæses der skøde til justitsråd J. A. Wiinsted på grunden. Salgssum ca. 20.000 kr. Wiinsted havde 17. november 1876 fået bevilling til Svaneapoteket, som lå på hjørnet af Hestedamsgade og Jessensgade. Den gamle ejendom på Torvet blev nedbrudt og et nyt, “Wiistedhus”, opførtes efter tegninger af Horsensarkitekten H. Estrup.

Det lille billede er fra ca. 1905 og viser den nye ejendom, der foruden Svaneapoteket bl.a. rummer læge Svendsens Tandklinik samt, ifølge vejviseren, A/S Singers Symaskineudsalg v/ M. Skibsted. I Torvet 16 finder man beværter H. C. Sørensens, i nummer 18 melhandler N. J. Nielsen og i nummer 20 Horsens Lædervare – og Drivremmefabrik  v/ N. Kjær, samt urmager H. F. Bundgaards og skræddermester P. Petersens butikker. Det eneste man i dag genkender er den statelige bygning på hjørnet med Svaneapoteket, som 25. oktober fylder 125 år.

 

13. oktober 1896:

Efter længere tids Svagelighed er Hs. Excellence Lensgreve Christian Emil Kragh – Juel – Wind – Friis til Grevskabet Frijsenborg og Stamhuset Stensballegaard i Gaar Eftermiddags Kl. 2 1/2 afgaaet ved Døden paa Boller her ved Horsens.

09. oktober 1916:

Efter hvad vi erfarer, vil de i Strandpromenaden interesserede Parter, endnu en Gang, henvende sig til Byraadet om at faa Strandpromenaden forlænget ud til Næsset……. Horsens Borgere har foruden Søndergade ikke meget andet end de af Fædrene udtraadte Stier til deres Søndagsture.

12. oktober 1936:

Der opføres et Ridehus paa Grunden bag det gamle Pakhus paa Aaboulevarden. Pakhuset tilhører fabrikant N. Hede Nielsen, der har afstaaet en Grund til Ridehuset. Planer og Tegninger er parat, og nu begynder altsaa Opførelsen. Til 1. januar skal Ridehuset staa færdigt.

26. oktober 1956:

Der er atter i Aar fra Handelsministeriet givet Tilladelse til Import af et Parti Jule Kandis. Prisen bliver ligesom sidste Aar 1 Kr. pr. kvart Kilo.

09. oktober 1976:

Horsens siger farvel til endnu en købmandsgård. De to gamle pakhuse i gården Søndergade 7 viger nu for parkeringsplads.