Historisk Kalender, januar 1996

Borgergade, der er en af de ældste gader i Horsens, kaldtes oprindeligt Burgegaden og førte ud af byen mod øst. Senere ses navnene Borregaden og Borgergaden.

I 1896 påbegyndtes udvidelsen af gaden, idet man først nedbrød Horsens ældste offentlige sygehus på hjørnet af Borgergade og Badstuestræde. Det var i 1858 blevet erstattet af sygehuset i Kildegade. Senere nedrev man også kirkemuren ved Klosterkirken.

Det store billede er fra ca. 1895. Længst til venstre ses et hjørne af daværende Borgergade 9, der da ejedes af frk. A. Gylding. I 1898 solgtes ejendommen til kulgrosserer Andreas E. Jensen. Nummer 11 beboes og ejes omkring 1895 af skrædder Jens Hansen, hvis søn skrædder Hans Carl Hansen fik skøde på ejendommen i 1898. I nummer 13 havde vognmand Peter Kjær til huse. Hans far, Peder Sørensen Kjær, erhvervede skøde på ejendommen i 1871 til en købesum af 5.200 rigsdalere. I januar 1898 videresolgtes den til vognmand Jens Winther Steffensens for den langt højere pris 23.000 kr.

Det lille billede viser detailhandler Niels Christensens forretning i Borgergade 7. Her kunne købes træsko, lervarer og galanterivarer. I vinduet til højre ses forskelligt køkkenudstyr som saltkar, tragt, sigte, kaffekander m.v. Niels Christensen køber ejendommen i 1901 og videresælger den til købmand Hartvig Søndergaard i 1918.

Der er idag intet spor af de gamle huse, som blev brudt ned i 1920´erne og 1930`erne og erstattet af de nuværende boligkarreer.

08. januar 1896:

Horsens Byraad (Ordinært Møde Onsdag den 8de Januar, Efter. Kl. 5) Udenfor Dagsordenen: Steenberg forespurgte paa Estrups og egne Vegne om Byraadet vilde overlade dem benyttelsen af de 50 Kr., til begyndelsen af en Byhistorisk Samling. Tillades.

03. januar 1916:

Paa Grund af Indkaldelse er min Forretning lukket fra 10. Januar til sidst i Marts. Ærbødigst R. Bech Andersen, Gedved.

16. januar 1936:

Efter hvad vi erfarer, vil man i nær Fremtid paabegynde Bygningen af den Havn paa Endelave. Den nuværende Havn skal udvides og uddybes, den 300 M. lange Bro fra Havnen indtil Øen skal forstærkes. Hele Arbejdet er projekteret til ca. 100.000 Kr.

03. januar 1956:

En af Bommene i Torsvang blev ved godt 18 – Tiden i Gaar paany paakørt. Den blev en Del beskadiget, da en Lastbil kørte ind i den.

03. januar 1976:

Sønderbrogade er den tættest trafikerede gade i Horsens. I et normalt døgn passeres gaden af 16000 køretøjer mod 12000 i Søndergade.