Elværket. Historisk Kalender, december 2000

Den 12. December 1906 blev Horsens Kommunale Elektricitetsværk sat i drift. Indtil da havde små private elværker forsynet enkelte virksomheder og en bygningskarre i Søndergadeområdet.

Elektricitetsværket opførtes på Gasvej som nabo til gasværket, der var bygget i 1871 og skulle levere brændstof til elværkets to gasmotorer.

På det store billede ses elektricitets – værkets facade fotograferet kort efter opførelsen. Samtidigt etableredes et fordelingsnet, i midtbyen med jordkabler og i yderkvarteret med luftledninger.Der skulle gå flere årtier, før elektriciteten var installeret i alle Horsens Huse. Man forsatte længe med at bruge gas til belysning, den sidste gasgadelygte slukkedes i i 1958.

Allerede i 1909 udvidedes elværket med en dieselmotor. Dette skete igen i 1913 og 1922. Det lille billede viser dieselmotorer og dynamoer fra 1922. I 1927 fulgte den sidste udvidelse med to kulfyrede dampkedler og byens største murede skorsten på 73 meter, og de to gasmotorer forsvandt.

Elektricitetsforbruget blev ved at stige, og i 1936 byggede man en højspændingsforbindelse mellem Horsens, Vejle, Kolding og Fredericia.

Derved kunne man hjælp hinanden ved spidsbelastning. Dette samarbejde førte til opførelsen af et fællesejet værk. Skærbækværket, som gik i gang i 1951. Herved mistede Horsensværket sin betydning, og produktionen blev stoppet midt i 50erne.

Efter nogle år som lager for et lokalt firma var bygningerne truet af nedrivning, men kom på professor Otto Norn initiativ til at rumme Industrimuseet.

13. december 1900:

Efter forlydende i “Kristeligt Dagblad” paatænker Kultusministeriet at træffe Foranstaltninger til, at vor Folkekirke kan holde fest i Anledning af det nye Aarhundrede, vi nu gaar ind i. Formentlig vil der blive anordnet Klokkeringning og særlig Gudstjeneste kort før Midnat.

14. december 1920:

Under Titlen “Selvmord i Arresten” bragte vi i Gaar følgende Tanketorsk. “Da Selvmordet blev opdaget, var han død” Vi vil gerne i den Anledning minde om den Paragraf i Straffeloven (vistnok ikke den danske !) som siger. Selvmord straffes med livsvarigt Fængsel, i Gentagelsestilfælde med Døden !”.

07. december 1940:

Elektricitetssamarbejdet i Jylland staar nu overfor den hidtil største Udvidelse, idet den sydøstjyske Samleskinne en af de nærmeste Dage bliver sat i Forbindelse med Sønderjyllands Elektricitetsværk i Aabenraa. Forbindelsen fra Kolding til Aabenraa er blevet prøvet og med godt Resultat.

29. december 1960:

Horsens – musikerne hylder George Marquard på hans 90 års fødselsdag. Giver koncert foran hans bopæl  på “Sølyst” nytårsaften.

04. december 1980:

Naturgas Syd og Hede Nielsens A/S i Horsens har i dag offentliggjort en rammeaftale omfattende leverancer fra den store Horsensvirksomhed af alle måle – og registeringsanlæg, de såkaldte Mr – stationer. Det er anlæg, der skal knyttes til det naturgasnet, som skal opbygges indenfor regionen, og som bl.a. omfatter Horsens.