Boliger. Historisk kalender, november 2000

Den industrielle udvikling og det stigende antal indbygger i slutningen af 1800 – tallet og første halvdel af 1900 – tallet medførte et øget behov for boliger i byerne.

Det var dels private, dels de nystiftede boligforeninger, der stod som bygherre. Husene var ofte i flere etager, hvor ejeren evt. boede i den bedste lejlighed i stueetagen, og resten blev lejet ud.

Et eksempel på et tidligt boligforeningsbyggeri er Arbejdernes Byggeforenings huse i Stefansgade, som stadig findes.

Det store billede viser hjørnet af Kjeldsensgade og Fabrikvej med fire etageejendomme og med et kik op ad Kjeldsensgade. Her er der fortrinsvis bygget fritliggende huse, villaer, hvoraf nogle har to boliger. Kvarteret repræsenterer mange års udvikling, der i nogen grad blev sat i stå af den økonomiske krise i 1930erne.

I 1950erne og 60erne var der imod stor økonomisk vækst og det blev muligt for mange familier at få egen bolig. For at dække behovet for byggegrunde udstykkedes hele landbrugsejendomme i de bynære dele af omegnskommunerne.

Dermed opstod parcelhusene og senere typehusene, som var standardiserede og ofte bestod af elementer, som var fremstillet udenfor byggepladsen i modsætning til de mere individuelle arkitektegnede huse.

Det lille billede viser et typisk parcelhus fra 1960erne, hvor boligen blev et industriprodukt. I 1990erne har der været en tendens til igen at gøre typehusene mere individuelle med søjler og karnapper.

12. november 1900:

Paa Stallknechts Symaskinefabrik her i Horsens tilvirkes i Dag den 50.000de Symaskine. Hr. Stallknechts Maskiner nyder med Rette stor Anseelse og forsyner en stor Del af det indenlandske Marked.

13. november 1920:

Da man har iagttaget, at der hersker Usikkerhed hos Publikum om Reglerne for Tobaksrygning i Kupeerne. meddeler Generaldirektoratet for Statsbanerene bl.a., at i Damekupeer maa Tobaksrygning ikke finde sted , selv ikke om alle Medrejsende tillader det.

21. november 1940:

Renholdelsesudvalget har nu vedtaget, at de nye Vedtægter for Dagrenovationen, der bekendtgøres omstaaende, skal træde i kraft fra 20. December. Nu skal udskiftningen foregaa paa den Maade, at Renovationensmændene fjerner den fyldte Skarnkasse og bære den ud paa Vognen, hvor den bliver sat under Laag. I den fyldte Skarnkasses Sted anbringes en ren Skarnkasse, og paa denne Maade undgaar man det Griseri, som tømningen af Skarnkasserne forsaager paa Gader og Fortove og i Gaarde.

26. november 1960:

Horsens Privatbaner sender i år på ny et juletræstog ud på Bryrup – banen. Det er to år siden, dette specielle tog har kørt, men nu kommer det altså igen og bestemmelsesstedet er denne gang Vrads.

07. november 1980:

Byggeriet af parcelhuse i Horsens kommune er nu næsten gået i stå. De nyeste tal fra bygningsinspektoratet fortæller, at der i de sidste tre måneder – august – september – oktober kun er givet tilladelse til byggeri af 23 parcelhuse i Horsens Kommune. I de samme tre måneder sidste år var tallet 101.