Arnold Levy (1830-1878)

Arnold Levy. Fra ”Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år”

Født d. 13. april 1830 i Horsens. Lærte handel hos faderen købmand Z. I. Levy. Som 18-årig gik Arnold Levy med i Treårskrigen som frivillig og endte som Kommandersergeant. Han modtog Dannebrogmændenes hæderstegn for udvist tapperhed. Inden krigen i 1864 var han avanceret til Premierløjtnant i Borgervæbningen, og da krigen brød ud meldte han sig atter som frivillig.

I 1873 købte han sammen med I. Z. Levy og Cand. Pharm. W. Sørensen bryggeriet Frederikshaab af Fr. Federspiel, som han ledede sammen med W. Sørensen frem til foråret 1874. D. 7. april afstod Isaac Z. Levy og W. Sørensen deres dele af bryggeriet til Arnold Levy for 37.000 Rdl. Herefter stod han som eneejer af bryggeriet.

I 1875 udvidede Arnold Levy bryggeriet ved at købe nabogården og siden byggede han også en stor maltkølle i to etager.

Brygmester Hansen var fulgt med bryggeriet, siden kom brygmester Jørgensen til og fra 1877 hed brygmesteren Oscar Møller. Sidstnævnte blev senere direktør for bryggeriet, da et aktieselskab overtog det efter Herman Levys død i 1895.

C. P. N. Nørgaard skriver om Arnold Levy i Bryghus’ historie gennem 75 år”:

”Naar Bryggeriet havde saa god Fremgang, skyldtes det sikker i ikke ringe Grad den store Popularitet Arnold Levy nød i Byen. Han var meget godgørende og tillige en fornøjelig Mand, som var afholdt af alle. Ogsaa Børnene havde han som Venner. Naar han fik Staver hjem fra Tyskland til at lave Øltræer af, tog han 15-20 Drenge ind paa Bryggeriet, og han stod da selv paa et Halvtag med sin Ridepisk og kommanderede med gemytlige Tilraab Drengene, der stablede Staverne. Naar Dagens Arbejde var endt, gav han hver Dreng 8 Skilling, hvilket dengang syntes mange Penge for en Dreng. Løjtnanten døde pludselig af et Hjerteslag, 48 Aar gammel, da han den 20. Oktober 1878 stod ude paa Markedspladsen og tog en Ridehest i Øjesyn. At Løjtnant Levy var en i sjælden Grad afholdt Borger, fremgik bl.a. af den store Deltagelse, der blev vist ved hans Jordefærd. Ligtoget ud til Jødekirkegaarden, hvor han skulle begraves, talte flere Tusind Mennesker og var det største, der hidtil var set i Horsens.”

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

66.84 – Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år : 1859 – 18. maj – 1934 / tekst: C. P. N. Nørgaard. – Horsens : Backhausens Bogtrykkeri, 1934. – 67 sider : ill.