Oscar Møller (f. 1849)

Oscar Møller

Da Herman Levy døde i 1895, solgte Isaac Z. Levy kort efter bryggeriet til et konsortium, og om det skrev pressen:

Horsens Baiersk- og Hvidtøl Bryggeri er i disse Dage solgt til et Konsortium ved Overretssagfører Konrad Levysohn, København. Aktietegning i Bryggeriet, hvis Drift fortsættes uforandret, foreløbig under Estatsraad Levy’s Ledelse, vil ske i den nærmeste Fremtid gennem Bankhuset D. B. Adler i Horsens og København.

Bryggeriet 1880.jpg

Det nye aktieselskab så dagens lys d. 12. november 1895, og direktøren herfor blev Oscar Møller, der havde været brygmester under Isaac Z. Levy og Herman Levy. Allerede i 1897 foretog aktieselskabet den første udvidelse, idet man erstattede det i 1894 indrettede aftapperi med et nyt og større anlæg, der blev forsynet med moderne, roterende tappemaskiner og mekaniske proppemaskiner, hvor øllet efter aftapning blev pasteuriseret i store pasteuriseringsapparater.

Bryggeriet kunne ikke selv forsyne sig med vand, idet der kun fandtes en mindre brønd på grunden, så man købte vand ved kommunen. Det var dog for dyrt i det lange løb, så i 1897 besluttede aktieselskabet at grave en brønd i en toft på Houmannsgade, som Levy’erne havde købt i begyndelsen af 1890’erne. Arbejdet blev først færdigt mod slutningen af 1898, bl.a. pga. at et lag flydesand på et tidspunkt fik afstivningen til at bryde sammen.

I 1898 blev bryggeriet slået sammen med Bryggeriet Ceres i Århus under navnet Østjydske Bryggerier A/S, og senere kom også Bryggeriet Fredericia og Bryggeriet Vejle med i aktieselskabet. Selskabets første bestyrelse bestod af bankdirektør A. Raffenberg, Horsens; bogtrykker Arnold Jørgensen, Horsens; købmand Otto Langballe, Århus; købmand Otto Lassen, Århus; overretssagfører Konrad Levysohn, København; købmand Harbo Meulengracht, Horsens; og direktør Oscar Møller, Horsens.

C. P. N. Nørgaard skriver om Oscar Møller i Bryghus’ historie gennem 75 år”:

”Oscar Møller gik ind til en stor og ansvarsfuld Gerning som Aktieselskabets administrerende Direktør; men han stod heldigvis ogsaa godt rustet til at overtage Stillingen.

Han var født paa Bygholm Mølle ved Horsens d. 28. Oktober 1849 og fik sin første Uddannelse som Brygger paa Bryggeriet i Fredericia (Fæstningsbryggeriet), der dengang ejedes af Ths. I. Ahlmann. Derfra rejste han til Tyskland for at opnaa videre Uddannelse og havde efterhaanden Plads paa forskellige ansete Bryggerier i Chemnitz, Dresden og Dortmund.

I 1876 var han paa Bryggerskole i Worms, og i 1877 vendte han tilbage til Danmark, hvor han samme Aar fik Plads som Brygmester hos Løjtnant Arnold Levy paa det Bryggeri, paa hvilket han først som Brygmester, senere som Direktør, skulle komme til i saa høj Grad at sætte sit Præg gennem 49 Aar.

Direktør Møller gik nu ind til sin nye Stilling som en Mand i sin bedste Alder, som en anerkendt dygtig Brygger og med en meget betydelig Erfaring paa sit Fags Omraade. Det viste sig da ogsaa, at det var et udmærket Valg, Selskabets Stiftere havde truffet. Direktør Møller vedblev at være Brygger med Liv og Sjæl, og han arbejdede til enhver Tid ufortrødent paa, at de Virksomheder, der var ham betroet, stadig kunne følge med Udviklingen og paa alle Punkter være fuldt ud moderne indrettede.”

Oscar Møller var administrerende direktør frem til d. 15. oktober 1925, hvor han fratrådte stillingen og overlod direktørsædet til den hidtidige underdirektør Viggo Bie.

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

66.84 – Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år : 1859 – 18. maj – 1934 / tekst: C. P. N. Nørgaard. – Horsens : Backhausens Bogtrykkeri, 1934. – 67 sider : ill.