Ulvedalen

Foto: Nina Wegner

Området

Området hed oprindeligt Ræveskoven, men da man begyndte at udgrave stedets gode ler til teglproduktion, skiftede navnet først til Rævedalen og senere Ulvedalen. Selve dalen er hovedsageligt udgravet med håndkraft. Leret blev transporteret til teglværket og den bortgravede overjord blev til bakkerne i dalen.

I dag er det 5,89 ha store område fredeligt og naturskønt, et dejligt sted at gå en tur og levested for bl.a. rådyr, fugle og padder. De store bøgetræer i dalen blev plantet i 1928.

Teglværker

Ulvedalens ler er aflejret af smeltevandet under den sidste istids afslutning. Leret er en specielt god gulbrændende kvalitet og er blevet udnyttet af bl.a. det lille Lovby Teglværk, der lå hvor spejderhytten Wigwam ligger i dag, samt af Bygholm Teglværk, der lå hvor Bygholm Søpark nu ligger.

Bygholm Teglværk hørte oprindeligt under Bygholm gods, og driften kan spores tilbage til før 1650. Det er dog først indenfor de seneste 100 år, at teglproduktionen for alvor tog fart og det meste af Ulvedalen er udgravet fra ca. 1900 og til teglværket lukkede i 1996.

Fra dalen gik der en heste- og lokomotivtrukket tipvognsbane til teglværket. Leret fra området, der i dag er Vestre Kirkegård, blev indtil 1939 transporteret med svævebane over Silkeborgvej.

Amfiscenen

I modsætning til resten af dalen, hvor der blev gravet ler, er dette område en gammel grusgrav.

Under besættelsen benyttede tyskerne det naturlige kuglefang i graven og anlagde en pistolskydebane. Rygterne fortæller, at tyskerne øvede sig i grusgraven om dagen – om natten sneg modstandsfolkene sig ned og øvede på samme bane. Området har efter krigen været brugt som en amfiscene til friluftsspil og koncerter.

Vandhuller

Områdets små og store vandhuller er dannet, hvor der er blevet udgravet knolde af ler, der lå dybere i terrænet end de øvrige leraflejringer. I dag er vandhullerne vigtige levesteder for padder som salamandre, frøer og tudser. Særligt salamandre er afhængige af fiskefrie vandhuller i skovområder. Desuden yngler forskellige vandfugle i området og rådyrene benytter vandhullerne som drikkesteder.

Gravhøje og fortidsminder

Nær Ulvedalen kan man mærke historiens vingesus på Lovby Kirketomt, umiddelbart ovenfor dalen, samt ved gravhøjene ”Holger Danskes Høj” og ”Langdyssen” på markerne mod vest.

Læs mere

Læs mere i folderen som er udarbejdet af Horsens Kommune, Naturafdelingen i samarbejde med Naturcenter Skovgård, november 2011. Ulvedalen nord for Bygholm Sø