Tordenskjoldsgade Skole

Skolehaver ved Tordenskjoldsgade Skole, Tordenskjoldsgade 23. Drenge ved kaninbure. B8275

 

Skolehaver ved Tordenskjoldsgade Skole, Tordenskjoldsgade 23 – set fra nord. Skoleelever ved arbejdet, i baggrunden ses Stafansgade. B8276 

Forhistorie

J. K. Jensen skriver i Tordenskjoldsgades skole gennem 50 år om oprettelsen af skolen i Tordenskjoldsgade:

”I en henvendelse af 8. november 1904 til byrådet om tilvejebringelse af flere klasseværelser ved skolevæsenet oplyste skolekommissionen således, at to af realskolens klasser havde lokaler på ”Østre Skole” og én på ”Vestre”, ligesom ”Østre Skole” havde én klasse inkvarteret på ”Vestre”. Og ved modtagelsen af de nye elever efter forårsindskrivningen 1905 ville skolevæsenet kun kunne stille tre lokaler til disposition, hvorfor det efter kommissionens beregning ville være tvingende nødvendigt at tilvejebringe en ny skole fra 1. april 1906.”

I byrådsmødet den 10. marts 1905 meddelte skolekommissionen, at den i flere møder havde drøftet sagen. Da man var klar over, at byrådet ville foretrække at benytte matr. nr. 301 ved Stefansgade, var kommissionen enedes om at foreslå, at der her opførtes en ny skolebygning med 14 klasseværelser, overlærerbolig, gymnastiksal m.v. og rigelig kælderplads med pedellejlighed osv.

Efter nogen forhandling bemyndiges udvalget til på grundlag af kommissionens indstilling at lade arkitekt Norn udarbejde planer og overslag. På byrådsmødet den 12. juli 1905 forelagde udvalget planerne, der bød på det af kommissionen ønskede antal lokaler samt plads til senere indretning af sløjdlokale og skolekøkken. Udgifterne ville blive ca. 149.000 kr. Arkitektens planer blev enstemmigt vedtaget af byrådet, og efter at skoledirektionen under 31. juli 1905 havde meddelt den fornødne approbation, bemyndigedes udvalget at lade arbejdet udføre.

Indvielsen

Det var planen, at den nye skolebygning skulle have stået færdig til brug den 1. april 1907, men grunden var meget vandholdig, så det murerne byggede op om dagen, forsvandt om natten. Der måtte derfor nedlægges en dybtliggende kloakledning, hvilket forsinkede arbejdet med ca. tre måneder.

Den 15. februar 1907 blev Andreas Almegaard beskikket til ”Overlærer ved Nordre skole under Horsens Kommunale Skolevæsen fra 1. april 1907 at regne.”

Som følge af forsinkelse i forbindelse med murerarbejdet nåede håndværkerne ikke at blive færdige i rette tid. Hertil bidrog det også, at byrådet i sidste øjeblik vedtog, at Tordenskjoldsgade skulle forlænges fra Stefansgades forlængelse op til Vestergade. Overlærer Almegaard og lærerpersonalet i spidsen for de til skolegang på ”Nordre” udpegede elever måtter derfor foreløbigt tage ”Vestres” bagbygning m.v. i besiddelse. Denne afdeling var 1. april 1907 rømmet af ”Vestre” for fra sommerferiens slutning midt i august 1907 at overlades til realskolens yngste drengeklasser.

Den 28. juni 1907 stod skolen færdig til indvielse, og i den anledning havde skoleudvalget inviteret en række af byens spidser samt håndværkerne og arbejderne, der havde deltaget i opførelsen af skolen. Skoleudvalgets formand apoteker Helms bød forsamlingen velkommen og bragte udvalgets tak til alle, der havde medvirket til det gode resultat. Byggesummen androg ca. 155.000 kr. dvs. at der havde været en mindre overskridelse bl.a. i forbindelse med kloakledningen der måtte nedlægges.

Skolegangen indskrænkes

I årene 1917 og 1918 førte brændselsvanskeligheder og ”Den spanske syge” til, at skolegangen blev indskrænket. I vinteren 1917-18 blev skolegangen indskrænket med en time om morgenen og om aftenen pga. brædsels- og belysningforholdene, ligesom lektionerne blev nedsat til 40 minutter, og skolebadningen blev suspenderet. Ligeledes førte ”Den spanske syge” førte til, at sommerferien i 1918 måtte forlænges med 14 dage. Senere på året dukkede ”Den spanske syge” op igen, hvilket medførte, at skolerne måtte lukkes fra den 29. oktober til den 25. november.

1918 var også året hvor Vestbyskolen startede som en filial af Tordenskjoldsgades skole. Den blev indrettet i en bygning i Ryesgade, som blev ledig, da Horsens Kvindeseminarium lukkede pga. faldende elevantal og skrantende økonomi. Vestbyskolen blev en selvstændig skole under navnet Borgerskolen i Ryesgade i1929.

Ny overlærer

I oktober 1927 blev Bygholm skole lagt under ”Nordre”, eller som skolen nu hed officielt ”Borgerskolen i Tordenskjoldsgade”.

Overlærer Almegaard fik bevilliget pension fra den 30. november 1932 efter godt 32 år på posten. Han efterfulgtes den 1. marts af viceinspektør E. Kastrup Jørgensen fra Østre Kommuneskole (senere Kildegade Skole. Ved Almegaards fratrædelse nedlagde man overlærerboligen, og forbedrede i stedet skolebetjentlejligheden samt indrettede et håndgerningslokale, et småsløjdlokale, et almindeligt skolelokale, et nyt lærerindeværelse og et nyt rekvisitrum.

I skoleåret 1933-34 blev byen ramt af en influenza-epidemi, der medførte at borgerskolen i Ryesgade og Tordenskjoldsgade en overgang var lukket.

Skolen under krigen

Under 2. verdenskrig delte Tordenskjoldsgades Skole naturligvis vilkår med de øvrige kommunale skoler med hensyn til belysning og varme. I 1943-44 modtog skolen en kort periode drenge fra borgerskolen i Allegade og Kildegade, der var beslaglagt af tyskerne, og i den anledning etablerede man hverandendags-undervisning.

Fra 1. maj 1944 blev gymnastiksalen indrettet til boliger for husvilde.

Axel Justesen afløser E. Kastrup Jørgensen

Skoleinspektør E. Kastrup Jørgensen blev ramt af en hjerneblødning en morgen på vej til skole, og efter et par års sygeorlov blev han efter ca. 19 år i embedet som skoleinspektør bevilliget afsked med pension fra den 30. april 1952. Den nye skoleinspektør blev Axel Justesen fra borgerskolen i Kildegade, som tiltrådte den 1. januar.

Tordenskjoldsgades Skole nedlægges

I 1982 blev Tordenskjoldsgades Skole nedlagt, og eleverne flyttede til Ryesgades Skole, som ved samme lejlighed officielt skiftede navn til Midtbyskolen gennemgik en langvarig ombygning frem til 1984.

Bygningerne på Tordenskjoldsgade blev købt af Vejle Amt og husede i mange år VUC.

10. klassecenteret på Tordenskjoldsgade 23. Foto 2009

Nyt 10. klasse center

10. klassecentret på Tordenskjoldsgade 23. Foto 2009

Den 6. august 2001 indviedes et nyt center for elever i 10. klasse på den gamle Tordenskjoldsgades Skole. Pædagogisk konsulent Birgitte Mikkelse holdt tale ved indvielsen som stedfortræder for skoleleder Peter Bækgaard Holm. Centret var landets største 10. klasse center.

I 2011 blev centret flyttet til Business College Horsens (BCH) på Stadionsvej i Horsens. For at sikre at “Step 10-eleverne” kan føle sig trygge i deres eget miljø, har de fået deres egen indgang og helt egen afdeling på skolen.

Læs mere

37.5 – Tordenskjoldsgades skole gennem 50 år / J. K. Jensen. – Horsens Soc.-Demokrats Tryk, ca. 1956. – 15 sider : ill.

“Vestbyskolen” (Horsens Folkeblad 02.07.2009)

“10. klasse flyttes til Business College Horsens” (Horsens Folkeblad 19.01.2011)

“Byråd satte punktum for 10. Klasse-Centret” (Horsens Folkeblad 02.02.2011)

“Step 10 finder sig til rette” (Horsens Folkeblad 25.01.2012)