Serridslev skole

Originalartikel fra Persillekræmmeren Nr. 2 2002

Den helt gamle skole i Serridslev, opført i 1730. Stensballe lokalhistoriske arkiv

Klage til Skolekommissionen i Vær-Nebel Kommune

Søndag den 9. april 1905 indsendte lærer Niels Nielsen (sikkert i ophidset tilstand) en lang, men formfuldendt klage til Skolekommissionen i Vær-Nebel Kommune over et groft udøvet misbrug mod skolestuen i Serridslev. Skolestuen havde været udlånt til et licitationsmøde af Sognerådet.

Skolen i Serridslev omkring 1920. I dag samles alle børnene fra Vær-Nebel i Stensballeskolen. Stensballe lokalhistoriske arkiv

Den fremsendte klage

Jeg tillader mig herved at anmælde følgende: Mandagen den 3die April Eftermd. Kl. 2 afholdt Sogneraadet for Væhr-Nebel Kommune, uden at have anmældt det til mig, Licitation i Seridslev Skole og benyttede ved den Lejlighed den Skolestue, hvori der af mig daglig undervises. Nævnte Skolestue lod jeg vaske og udlufte 2 Timer, før Sogneraadet tog den i brug, og begrundet paa, at jeg fra to tidligere afholdte Sogneraadsmøder i Serridslev Skole havde erfaret, at Skolestuen ved disse Møder bliver hensynsløst behandlet, saa Gulvet og Fodstykkerne på Bænkene efter endt Møde har været tilsølet med Spyt, Tobakssauce og Pibeudkradsning – trods det, at der til hvert Møde har været vasket Gulv, støvet af og udluftet, – skrev jeg paa den sorte Tavle følgende Ord: ”Jeg vil gerne bede Dem om ikke at ryge eller spytte i Skolestuen. N. Nielsen”. – Da Sogneraadet saa min Anmodning paa Tavlen, fandt det, at det var upassende af mig at skrive saaledes, naar Sogneraadet skulde holde Licitation, og de tilstedeværende 5 Sogneraadsmedlemmer blev da – i følge Udtalelse af Vejudvalgets Formand – enige om i Opposition imod mig at tørre det ud, som jeg havde skrevet paa den sorte Tavle. Udviskningen blev besørget af Sogneraadsmedlem Johansen, Nebelgaard. – Da jeg efter endt Møde kom ind i Skolestuen, fandt jeg min Anmodning paa den sorte Tavle udvisket, og Skolestuen fyldt med Røg, Stank af Tobakssauce, og paa Gulvet var der spyttet mange Steder, ligesom der ogsaa var udkradset Piber paa Gulvet. Paa Gulvlisten ved Udgangsdøren var der ligeledes spyttet, og der var endog Spor af, at en havde spyttet paa Bænken men igen aftørret det. Da jeg havde taget Syn med Vidner over Skolestuen, gik jeg til Vejudvalgets Formand, som havde været til Stede ved Mødet og rimeligvis Formand for Licitationen, og forlangte, at Sogneraadet skulde lade Skolestuen rense og udlufte straks. Hertil svarede han, at vilde jeg have Skolestuen renset, maatte jeg selv gøre det. Men da jeg lod ham vide, hvad Skoleloven paabyder i saa Henseende, tilbød han privat at betale 2 Kr. for at faa Skolestuen renset, hvilket jeg ikke kunde tage Bestemmelse om. Jeg spurgte saa, om han vilde være med til, at Sogneraadet gav mig en Undskyldning for denne efter min Mening uordentlige Adfærd i min Skolestue, hvortil han bestemt svarede nej! – Det bemærkes, at Sogneraadet efter endt Møde ikke gjorde mindste Skridt til at faa Skolestuen renset og udluftet; først da jeg gik til Sogneraadsmedlem Niels Pedersen og fortalte ham Sagens Sammenhæng og forlangte Skolen rengjort, lod denne en Kone gaa hen og vaske Skolestuen. – Endvidere skal tilføjes, at Anmodningen paa den sorte Tavle ikke var stillet til Sogneraadet alene men til alle dem, som gav Møde ved Licitationen, og som Følge deraf formoder jeg, at Sogneraadet har forgrebet sig paa mine Rettigheder. – Jeg maa derfor forlange, at Sogneraadet drages til Ansvar: For utilbørlig Orden under Mødet i Serridslev Skole den 3. April 1905, for at have udvisket den Anmodning, som jeg paa den sorte Tavle havde henstillet til alle de mødende ved Licitationen nævnte Dag, samt for, at det ikke straks efter Mødet gjorde Skridt til at lade Skolestuen rense og udlufte men endog lod mig vide, at det kunde jeg selv gøre; og som Følge deraf blev det først gjort, da jeg stillede Fordring derhos ovennævnte Sogneraadsmedlem Niels Pedersen, efter jeg først havde henvendt mig uden Resultat hos Vejudvalgets Formand, som – saa vidt jeg ved, ledede Mødet den dag.
Serridslev Skole den 5te April 1905. Niels Nielsen.

Skolekommissionens svar

Allerede den følgende mandag (10. april) behandlede Skolekommissionen ”Lærer Nielsen sagen”. Det vedtoges at give klagen en påtegning, idet det noteres, at også Skolekommissionen forstod at formulere sig:

Under Forudsætning af, at det ved det bemældte Licitationsmøde i Serridslev Skole er gaaet til som i foranstaaende Klage anført, skal undertegnede Medlemmer af Skolekommissionen herved tillade os at udtale som vor formening, at Hr. Lærer Nielsen, der med hensyn til Renholdelse holder sit Skolelokale i mønsterværdig Orden, maa anses for berettet til – med de tidligere gjorte Erfaringer for Øje at rette en Anmodning som den i Klagen nævnte til de ved Mødet tilstedeværende, og da den er fremsat i en høflig Form og tilmed ikke er rettet særlig til Vejudvalgets Medlemmer men til samtlige mødende, skønnes det heller ikke, at der kan være tilstrækkelig Med Hensyn til Sagens Enkeltheder – Undladelsen af at anmælde Mødet for Læreren, Skolestuens Tilsmudsning og Undladelsen af at besørge Lokalet rengjort og udluftet – skal endelig tilføjes, at det altsammen maa anses for at være i afgjort Modstrid med Ministeriets Rescript af 19. Marts 1889 § 7.
Væhr-Nebel Skolekommission 10. April 1905.

Efterskrift

Klagen er fundet ved granskning af et gammelt skolearkivmateriale. Samlet giver historien et fint tidsbillede af det virkelige liv i et landsbysamfund for hundrede år siden, hvor også stridigheder og personnag fandt sted. Bemærk i øvrigt den flotte udtryksform, både i klage og svar, samt gammel retskrivning. Bureaukratiet er en gammel opfindelse.

Omkring 1914 blev der bygget en ny skole i Serritslev. Den benyttes i dag til andre formål.