Kvindeseminariet. Historisk kalender, juli 2004

Horsens eneste seminarium lå i Vestergadekvarteret, nemlig Kvindeseminariet, som uddannede skolelærerinder. Idemanden bag skolen var adjunkt ved Horsens Lærde Skole, Emil Buchwald, som startede det første kursus i 1878 i lejede lokaler hos Teknisk Skole i Allegade. 1884 flyttede skolen til Smedegade 91.

1894 kom den nye seminarielov, som ligestillede lærerindeuddannelsen med læreruddannelsen, men som stillede store krav til undervisningslokaler og krævede en børneskole ved seminariet. Dette resulterede i bygningen af et seminarium i Horsens. Grundstenen blev lagt den 15. september 1896, og den nye bygning i Ryesgade 5, tegnet af arkitekt Estrup, stod klar til brug i april 1897. I den forbindelse skiftede skolen navn til Horsens Kvindeseminarium.

Buchwald trådte tilbage som forstander i 1913, og 1915 overdrog han seminariet til den nye forstanderinde Frk. Mohr. Ved seminariets nedlæggelse i august 1918, købte kommunen bygningen. I nogle år blev den brugt som husvildeboliger, men i 1922 besluttedes det, at seminariebygningen skulle ombygges, således at den kunne bruges som kommuneskole. Arkitekt Viggo Norn stod for dette. I sommeren 1923 stod den nye Ryesgade Skole klar. På det store billede ses Kvindeseminariet i 1897. På det lille billede ses forstander Emil Buchwald sammen sin anden hustru Sørine Julie, der først var elev på Kvindeseminariet,og senere blev medforstanderske.

 

 

 

01. juli 1904:

Fra i Dag er Badehuset tilgængelig for Offentligheden. Badebilletter a 25 Øre pr. Stk. og 12 for 2 Kr. faas hos Værten Hr.Restauratør Vilh. Edelmann. Det bemærkes, at de, der maatte ønske at faa et forfriskende Bad ude i Fjorden ved Elbæk, skal benytte Badedragt.

29. juli 1924:

De københavnske Feriebørn afrejste i Morges fra Horsens med Toget 8, 29 nordpaa. Toget kom først af sted med nøjagtig en halv Times forsinkelse, fordi Rejsegodsekspeditionen først aabnede til sædvanlig Tid Kl. 8, skønt der længe i Forvejen stod en Mængde Forældre med deres Feriebørn foran Godseksindleveringsstedet.

05. juli 1944:

I Gaar fik Horsens `første Globus – Bunkers Tag over Hovedet. Den ligger nede ved Jernbanestationen og er den første af de fire af denne Type, Statens civile Luftværn lader opføre i Horsens. I dens Indre er der Plads til 50 Personer.

28. juli 1964:

Det går betydeligt langsommere med arbejdet på den nye omkørselsvej omkring Stensballe end oprindeligt beregnet. I løbet af en måned vil man være færdig med at bygge en bro, hvor den nye vej fra Vær til Stensballe føres under omkørselsvejen.

13.juli 1984:

Horsens skal igen i år opleve en række festlige Bering – dage. Belært af erfaringerne fra de foregående år strammes programmet til at strække sig over fire dage. Til gengæld bliver der et væld af arrangementer.