Jens Nikolaj Abrahamsen

Født 23.03.1859 i Vinthen, Død 05.10.1922 i Horsens, Begravet 09.10.1922 på Horsens Østre Kirkegård.

J. N. Abrahamsen tilhører ogsaa den socialdemokratiske Gruppe i Byraadet, og har været Medlem af Raadet uafbrudt siden 1900; er født i Vinthen i Tamdrup Sogn d. 23. Marts 1859.

Hr. Abrahamsen er gennem sine mangeartede offentlige Virksomheder bleven en af Byens mest kendte Mænd, ligesom han har været lige paa Nippet til at slippe ind i Rigsdagen som Repræsentant for Mariagerkredsen, idet han ved Valget 1909 – efter for 3. Gang at være opstillet – kun manglede faa Stemmer i at opnaa Valg.

Indenfor sine egne Klassefæller, Arbejdsmændene, nyder Abrahamsen stor og sikkert fuldt fortjent Anerkendelse for den Indsigt og Dygtighed, hvormed han har søgt at organisere disse. Og de Resultater, der er opnaaet i de nu snart 25 Aar, A. har siddet i Hovedbestyrelsen for Arbejdsmændenes Fagforening skyldes sikkert for en stor Del hans Arbejde. I flere Aar var A. Formand for den stedlige Sammenslutning af de lokale Fagforeninger, Fællesorganisationen, i hvis Forretningsudvalg han endnu har Sæde.

I hele sin lange Byraadsperiode har A. været Medlem af Fattigudvalget og er nu dets Formand. A. var i sin Tid Medlem af Den fri Fattigkasse og af en Mængde Foreningers Bestyrelser, hvoraf vi dog kun til Slut skal nævne Børnehjælpsforeningen.”

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek