Husene i Vestergadekvarteret. Historisk kalender, november 2004

Kvarteret rummer bebyggelse af vidt forskellige karakter og kvalitet. Således består Tordenskjoldsgade i det væsentlige af etagejendomme med seks – otte lejemål, medens der i Kjeldsensgade især ligger villabebyggelse. Fælledvej har større bredde end de øvrige gader, og derved bliver der plads til træer i begge vejsider. På vejens sydlige del, syd for Vestergade, ligger en række huse, der er tegnet af arkitekt Viggo Norn i 1917 – 1919. Bebyggelsen er inspireret af den engelske havebybevægelse, der udsprang af ønsket om lys og egen forhave.

Vestsiden er bebygget med rækkehuse og på østsiden ligger fortrinsvis fritliggende villaer.

Det lille billede viser Lille Nygade nr. 7 – 9, der er opført 1901, hvis man skal tro årstallet på facaden, der skiller sig ud fra kvarterets øvrige enkle, toetagers huse. Ved ejendommens opførelse blev der kun indlagt vand og gas til kogebrug.Toiletfaciliteterne udgjordes af lokummer i gården og opvarmningen skete med kakkelovne.

Det store billede viser en villa i Vestermarken, nemlig Løvhøjsvej nr. 7. huset blev opført i 1920 og kom til at hedde Bellevue. Formentlig har bygherren, som det var almindeligt på den tid, været ejer af grunden og tidligere anvendt en nyttehave. En forbedret social status har senere medført at grundejeren kunne bygge villaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. november 1904:

Kan gifte kvinder faa Borgerskab ? Dette Spørgsmaal har Borgmesteren i Horsens besvaret benægtende, da en Forretningsmands hustru her i Byen søgte om at faa Borgerskab, og nu har Ministeriet givet Borgmesteren Medhold heri. Mulig vil dog Sagen blive prøvet ved Domstolene.

22. november 1924:

Mødets i Aftes paa “Hejmdal”, hvor Folketingsmand, Dr. phil. P. Munch talte om “Folkenes Forbund og Afrustningsspørgsmaalet”, havde fyldt den store Sal. Det var mere som Historiker og Foredragsholder, end som radikal Politiker, at Dr. Munch talte.

13. november 1944:

Horsens Folkeregister, der er beliggende i den gamle Statsskole midt for Hovedbygningen, er i aftes blevet totalt ødelagt af 6 -7 Revolvermænd, der trængte ind til Raadhustjeneren og beordrede denne til at aabne Dørene, saa Arbejdet kunne paabegyndes. Tyve Aars Arbejde er dermed spildt.

20. november 1964:

Horsens Handelsstandsforening har gennem mere end et år virket for at få en databehandlingscentral placeret i Horsens. Kun en horsensiansk virksomhed har indvilget i at gå ind i projektet, nemlig Hede Nielsens fabrikker, men det kan ventes at anlægget blive en realitet.

09. november 1984:

Tre gange om dagen spules 1000 m3 sand og vand ud i inderhavnen 20.000 mc sand skal der til, før der er skabt grundlag for den nye vej mellem Bygholm Parkvej og Oddervej. I dag er den første del af inderhavnen allerede fyldt op med sand.