Horsens Trælasthandel

Horsens Trælasthandel, Åboulevarden 16-24 mellem 1874 og 1879. Fotograf Chr. Pedersen. B4484

I 1918 brændte Horsens Trælasthandel. Om branden skriver Carl Th. Jørgensen i ”Nogle Horsens-gaders historie”:

Natten mellem den 25. og 26. juli 1918 hærgede en kæmpebrand Horsens Trælasthandel. Branden opstod få minutter før midnat i et gammelt skur, der lå i umiddelbar nærhed af Horsens Trælasthandels kontorbygning. I skuret havde skibstømrer Bendixen værksted, og det var vognmand Jensen, der boede ved siden af, som slog alarm til politiet.

Efter få minutter havde ilden fået fat i det store lager af brædder og tømmer, og en overgang så det ud til, at den også ville få fat i forvalterboligen. Det lykkes dog at bremse ildens fremmarch, så den ikke spredte sig ad den sydlige side af Åboulevarden.

“Men sydefter fandt Ilden ogsaa rig Næring. Her laa Trælasthandlens Millionlager og store Skærei, og i Løbet af en lille Time var det hele et mægtigt Baal, hvis Flammetunger steg taarnhøjt op i den klare Sommernat, saa det kunde ses i mange Miles Omkreds. Baade i Vejle og Aarhus kunde man se Skæret, og fra Horsenslandet kom Landboerne kørende og cyklende til Staden i den stille Sommernat. Og eftersom Ilden trængte frem, bølgede tykke Røgmasser op imod Himlen, hvor de ganske formørkede sommermaanen. Imens sprang Gnisterne fra Træet flere Hundrede Meter højt til Vejrs og lavede et Fyrværkeri, der stillede selv Tivolis Festfyrværkeri i Skyggen. De forkullede Træstumper førtes viden om til Spedalsø, over hele Havnen, ja helt ud til Næsset og Husodde naaede de.

Horsens Brandvæsen var ude for sin hidtil sværeste Belastning og da Brandinspektør Knudsen blev klar over, at der maatte Hjælp til, rekvirerede han Aarhus Brandvæsen, hvis Motorsprøjte efter 55 Minutters Kørsel naaede Horsens og begyndte at bekæmpe Kæmpebaalet fra dets sydlige Flanke, hvorved forhindredes, at Odderbanens Godsekspedition, Østergaards Frøavls lige opførte Pakhus og Koopmanns Slagteri ogsaa blev Luernes Bytte.

Først da Solen kravlede op over Stensballe Bjerge kunde de forenede Kræfter, der var sat ind mod det vældige Baal melde: Herre over Ilden. Men endnu stod Flammerne meterhøjt opad Træbunkerne, og endnu drev tykke Røgmasser hen over Brandstedet, der spændte over flere Tønder Land.

Horsens Trælasthandels Direktør, Konsul P. Mørch, anslog Dagen efter Brandskaden til 1½ Mill. Kr.”

Horsens Trælasthandel. B5141

Horsens Trælasthandel, Åboulevarden 16-24. På billedet ses 7 uidentificerede personer, den ene stående ved en trækvogn foran porten. B5141

Læs mere

46.4 Horsens Nogle Horsens-Gaders Historie / Carl Th. Jørgensen. – 1943. – 32 sider