Horsens Statsskole. Historisk Kalender, oktober 2003

Horsens Lærde Skole blev grundlag i 1532, da Frederik 1. skænkede byen dele af gråbrødreklosteret til skolen og hospital. Der var skole på hjørnet af Borgergade og Havnealle indtil 1857, da forholdene blev for trange og en nye skole blev opført lidt nordligere på den anden side af Havnealle. I begyndelsen af 1900 – tallet blev den lærde skole en statsskole.

I 1930erne var der igen behov for udvidelse af skolen, og en del af Bygholms arealer vest for byen blev stillet til rådighed for bygningen af en ny skole. Den blev tegnet af arkitekt Viggo Norn og indviet i efteråret 1940. Det store billede er et luftfoto af skolen og det nyanlagte parcelhuskvarter taget i begyndelsen af 1950erne. I de to lave fløje er der gymnastiksale og i den halvcirkelformede bygning cykelstativer og læskure til eleverne. Desuden ses pedel – og rektorboliger.

På taget skulle der være plads til observationer og en gruppe personer, der var interesserede i astronomi, gik sammen om at købe en kikkert. Da Statsskolen blev besat af tyskerne i 1943 blev kikkerten gemt væk på Statsfængslet. Også til eleverne måtte der findes plads rundt omkring i byen. I efteråret 1945 kom både elever og kikkert tilbage til skolen. På grund af mangel på materialer og penge fik kikkerten først sin endelige plads i kuppelbygningen i 1969. Den ses tydeligt på det lille billede, som viser skolen efter udvidelsen i 1971. Her ses også de to nye fløje, som er bygget henover gymnastiksalene. I 1986 blev skolen amtskommunal, men beholdt navnet Horsens Statsskole.

 

 

01. oktober 1903:

Hospitalsbroen synger nu snart paa sidste Vers. Allerede i Dag venter man at komme saa vidt med Opfyldningen, at der kan anlægges Kørebane der, hvor der tidligere var Bro, saa man til Markedet i Morgen slet ikke faar nogen Gene.

10. oktober 1923:

Byggeri i Borgergade. Foruden Opførelsen af Odd Fellow – Logens bygning, vil der antagelig blive gjort skridt til Borgergades Forskønnelse ved Opførelsen af et par moderne Forretnings – og Beboelsesejendomme. Det er Ejerne af Ejendommene 25 og 27 og Numrene 29, 31 og 33, der paatænker at opføre disse Nybygninger. I begge Tilfælde vil der blive opført moderne, høje Huse i de gamle Rønners Sted.

01. oktober 1943:

Der hersker voldsom Travlhed i Byens Flytteforretninger i Dag. Samtlige Flytteomnibusser er i Aktivitet, og rundt om i Byens Gader møder man det sædvanlige Flyttedagssyn: svingende fulde Vognlæs med Møbler, Køkkengrejer, Potteplanter o.s.v. Af Nybygninger rundt om i Byen har der i Dag kun været indflytning i  “Beringsgaarden”.

09. oktober 1963:

Baneforlægningen i gang ved nytårstid. Arbejdet, som også omfatter en fuldstændig ændring af sporanlæggene på stationen, vil vare fire år og koste 12 millioner kroner. Hertil kommer vejdirektoratets udgift til ringvejen, som man håber kan bygges i takt med udretningen af banens kurve umiddelbart syd for Horsens.

26. oktober 1983:

To måneders debat indledt om inderhavnen. Følelsesladet debat i byrådet om bare at få lokalplanforslaget fremlagt offentligt – mange tilhørere ved byrådsmødet. Forslaget omfatter området fra det nye administrationshus til Gasvej. Formålet er at løse og forbedre de trafikale forhold i området ved at lave en vejforbindelse over den vestligste del af inderhavnen og dermed muliggøre trafiksanering i bymidten.