Hjarnø Mølle

Tegning af Hjarnø Mølle fra bogen “To gamle møller i Bjerge Herred” af Søren Knudsen

En lille uanseelig mølle

Om Hjarnø Mølle skriver Søren Knudsen i ”To gamle møller i Bjerge herred”:

”Denne lille, paa Afstand saa uanseelige Mølle, fortjener i fuldeste Maal en ”Gravskrift” – det bliver den jo, eftersom Møllen for 18 Aar siden er udslettet. Dens Lidenhed var nu dog ikke saa stor, som det saa ud til, den stammede nemlig til dels fra, at Møllen laa paa den lave Strand, lige ved det fraadende, salte Hav, som næsten vædede dens ”Syldstene”. Den kunde næsten som Vittighed kaldes ”Vandmølle”, skønt den gik ved Vinger, der maalte 30 Alen. Paa én Vis var Beliggenheden idyllisk, og i højeste Grad var den formaalstjenlig, – det var ikke hen i Taage, den var anbragt paa dette Sted, – den yderste Spids mod N.V. paa den lille ”Kongeøe” Hjarnø, lige ved den vældige ”Stenrøse” mellem Klippestykker som Smaahuse, med Vestenvinden susende om sig ved hver given Lejlighed.”

Videre fortæller Søren Knudsen, at møllen blev bygget i ca. 1760 af Hans Glud, der var præst i Glud, og som på det tidspunkt ejede Hjarnø. Da flere kunder kom sejlende til møllen, var der også en lille havn bygget af to rækker store sten.

I kælderen havde møllen en ”Skalkværn”, og derudover var der plads til fire kværne af almindelige dimensioner.

Øens sidste møller

Den sidste møller var Jørgen Hansen, som døde i 1909. Til Søren Knudsen fortalte han følgende om møllen:

”Pillestenen kunde bringes op til en Hurtighed af 420 Omdrejninger i Minuttet, dette var dog farligt, og én af hans Formænd havde da ogsaa haft det Uheld, at Stenen sprang itu og Stumperne røg ud gennem Møllens Sokkel og hen paa Marken. Mølleren skulde da have forsikret højt og helligt, at hellere maatte hans bedste Hest være styrtet.”

I 1906 blev der bygget en vindmotor til møllen, som over de næste 20 år blev ombygget 1½ gang, som Søren Knudsen skriver. Han syntes i øvrigt ikke særligt godt om vindmotoren, som han kaldte ”et moderne fugleskræmsel”.

Til sidst væltede møllen omkuld, og skønt aviserne skrev, at den var ”væltet af de sidste Dages heftige Storme”, så mente Søren Knudsen nu snarere, at det var uforstand, der var skyld i møllens skæbne.

Kaffe-smugleren

Søren Knudsen fortæller også et par historier om nogle af de tidligere møllere, bl.a. Jørgen Høeg (død ca. 1840). Jørgen Høeg slog sig tilsyneladende på smugleri af kaffe, sukker og lignende. Varerne skjultes i hans kælder og blev sendt med ”Sandmændene” ind til Horsens.

Toldvagten ved havnen blev både bestukket og beskænket og i enkelte tilfælde var midlet også ”Laxermiddel saa de gode Toldere maatte løbe afsides hvert Øjeblik.” Men en dag kom tolderne til Hjarnø og undersøgte kælderen, som dog var tom, men en nærmere undersøgelse viste, at smuglergodset var gemt i laden, og Jørgen Høeg modtog en betydelig bøde.

Læs mere

66.81. To gamle møller i Bjerge herred af Søren Knudsen. – S.L. : S.n., ca. 1930. – 36 sider : ill.