Henning Heide-Jørgensen

Henning Heide-Jørgensen (f. 1881 – d. 1949)

I KRAKS BLÅ BOG opgiver sønnen Rigspolitichef Erling Heide-Jørgensen, søn af bankdirektør, fabrikant Henning Heide-Jørgensen (død 1949) og hustru Sarita Heide-Jørgensen f. Petersen.

I DANSKE BYER OG DERES MÆND IV, Horsens by 1961 oplyses bl.a.: 1911 fik banken i H. Heide-Jørgensen en dygtig direktør og dens virksomhed er nu i stadig og stærk stigning… Billede af H. Heide-Jørgensn, underskriften hertil lyder: H. Heide-Jørgensen, bankdirektør. Født 1881 ved Strib. Ansat i Disconto-Instituttet i Middelfart i 10 år, derefter 1911 direktør for Horsens Håndværks- og Landbrugsbank. (Tiltrådt som direktør 25.07.1911)

1911 4. juli afholdtes bestyrelsesmøde. Formanden (Chr. Qvist) og næstformanden (K: Madsen) havde forinden ansøgningerne gik til cirkulation mellem bestyrelsens øvrige medlermmer gennemgået akterne og henledt opmærksomheden på ansøgere:

Nr. 18 Heide-Jørgensen, Middelfart

Nr. 19 Aage Olsen, København

Nr. 25 V. A. Christensen, Odense

Nr. 39 O. Jensen, København

Ved den derefter foretagne afstemning faldt 10 stemmer på Heide-Jørgensen og 2 stemmer på O. Jensen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Forinden meddelelse om hans valg til direktør afgik til Heide-Jørgensen fremsattes der ønske om, at Heide-Jørgensen ved personlig nærværelse kunne udtale sig om enkelte forhold vedrørende hans ansættelse, navnlig tidspunktet for denne.

1911 1. august Bestyrelsesmøde: Formanden (Chr. Qvist) bød det nyvalgte bestyrelsesmedlem tømrermester Aamann og direktør Heide-Jørgensen, der den 25. f. m. tiltrådte stillingen, velkommen.

Formanden og næstformanden (K. Madsen) bemyndigedes til i fællesskab med bankens juridiske konsulent, overretssagfører Lauritz Nielsen, at udarbejde kontrakt mellem direktøren og banken.

1921 1. august Bankrådsmøde: Ansættelsen af hr. Glamann som meddirektør drøftedes herefter og det overlodes til formanden (P. Henriksen)og næstformanden (Svend Andersen) og Qvist at antage hr. G. og aftale de nærmere betingelser for hans tiltrædelse. Under den påfølgende diskussion om bankens funktionærers fremtidige forhold drøftedes bogholder Geilers eventuelle opsigelse. Det vedtoges at lade det bero hermed, det dog Geiler gøres opmærksom på, at banken vanskeligt fremtidig vil kunne beholde en bogholder, hvis gage betyder en så betydelig udgift for banken. En skrivelse fra bankdirektør Heide-Jørgensen oplæstes. H.-J. indgår på bankens henstilling m.h.t. hans gage og fremtidig eventuelle samarbejde med hr. Glamann. H.-J. tilbyder i andlednig af det ved ham foranledigede

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

tab ved Lomholts engagement at indbetale 10.000 kr til banken, da flertallet af bankrådets medlemmer mener ikke at kunne gå med til at modtage et mindre beløb end 20.000 kr. vedtoges det enstemmigt at henstille til Heide-Jørgensen at afvikle forholdet således.

1921 15. september Bankrådsmøde: Til behandling forelagde formanden tilbudet fra direktør Heide-Jørgensen om indbetaling af kr. 10.000 (Lomholt sagen) Bankrådet vedtog enstemmigt at modtage Heide-Jørgensens tilbud. Det vedtoges at kræve beløbet indbetalt til banken inden 1. november d.å.

1921 13. december Bankrådsmøde: En fra bankdirektør Heide-Jørgensen fremsendt ansøgning om fratrædelse fra sin stilling blev enstemmigt imødekommet og således, ligeledes enstemmigt, at Heide-Jørgensen fratræder den 1. januar 1922 og kun til den tid oppebærer gage af banken.
Det vedtoges, at bankens direktør fremdeles ikke må engagere banken med summer over 10.000 kr. uden forretningsudvalgets skriftlige samtykke.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek