H. C. Lumbye, på Horsens rådhus og Horsens theater 1852

Horsens Avis,  Fredag den 15de October 1852 – nr. 164

Horsens, den 15de October. Iforgaars Aftes gav Hr. Musikdirecteur Lumbye med Selskab sin første Concert paa det herværende Theater og forskaffede derved vor Byes Publikum en sjælden Nydelse.

Saavel de enkelte Stemmer i Orchesteret som det ypperste Sammenspil fortjente roes, men med Hensyn til Udvalget af Nummerne kunne vi ikke tilbageholde den Bemærkning, at enkelte af disse syntes temmelig ubetydelige for et saa fortrinligt Selskab, og forekom os i det Hele mere skikkede til at gjøre Effect i en Dandsesal, end passende at byde Publicum i en Concertsal.

De fleste af de givne Nummere bleve imidlertid modtagne med fortjent Bifald og navnlig maae vi fremhæve “Savoyardens Drøm” og “Petersborg Champagne Galop”. (Medd.)

– Hr. Lumbye gav i Aftes sin anden Concert for endnu bedre Huus end den første Aften. Næsten ethvert udført Nummer blev applauderet af det tilstedeværende Publicum. Efter endt Concert blev der afholdt Assemble paa Raadhuussalen, hvor der dansedes efter den fortrinlige af det Lumbyeste Orchester udførte Musik.

Kilde: Fra Carl Th. Jørgensens udklipssamling.