Fritidsliv. Historisk Kalender, september 2000

I 1900 – årene blev det efterhånden mere og mere almindeligt, at døgnet ikke alene blev brugt til arbejde og hvile, men også til såkaldt fritid.

Disse timer blev fyldt med foreningsliv i spejderkorps, sportsklubber, musikselskaber, kolonihaver osv. For børn og unge blev de almindeligste fritidsinteresser deltagelse i ungdomskorps og sport. På dette opslag vises billeder af et par af de fritidsinteresser, der har haft en stærk tiltrækning i 1900 – årene.

Allerede i 1878 og 1883 opstod KFUM og KFUK`s ungdomskorps, og i 1900 – årenes begyndelse dannes yderligere et par: 1902 opstod FDF (Frivilligt Drenge – Forbund), som en national, kristelig forening, der fik sine Horsens afdelinger i 1907.

På det lille billede ses Horsens 2. Kreds. I 1907 grundlagde Baden – Powell i England spejderbevægelsen, som nåede Danmark i 1909. Drengespejderne kaldtes de gule og pigerne de blå spejdere. I vore dage er drenge – og pigeafdelingerne i næsten alle disse korps slået sammen, dels af praktiske grunde dels fordi tilgangen ikke længere er så stor.

Andre horsensianere brugte fritidslivet på sportsudøvelse. Allerede i 1880erne blev her spiller cricket. Som det ses på det store billede, skete det på Fælleden ved Vestergade på det område, hvor Vesthallen ligger i dag. I 1915 blev cricketspillerne en del af HFS (Horsens Forende Sportsklubber). Cricketsporten har vundet flere jyske mesterskaber, men er ikke længere repræsenteret på topplan. Nu udgøres fritidsaktiviteterne på det sportslige område især af fodbold, håndbold og badminton.

07. september 1900:

Folkefest paa Cykelbanen ved Sølyst afholdes Søndag den 16. ds. Sandsynligvis vil Festen blive aabnet med en Cykleprocession fra Banegaarden gennem Søndergade til Sølyst. I denne Procession kan alle deltage, særlig venter man stor Tilslutning fra Byens Ungdom.

27. september 1920:

I Dag kan som meddelt det anseete Handelshus A/S Frølund & Wittrup heri Byen fejre 60 Aars Dagen for Firmaets Bestaaen. Firmaet er grundlagt af nu afdøde Hans Severin Frølund og Martin Severin Wittrup. I 1868 udtraadte førstnævnte af Firmaet, der dreves videre af M.S. Wittrup alene, indtil sin død i 1893. idet han dog i 1885 optog sin Søn som partner i Firmaet. Fra en ret beskeden Begyndelse er Forretningen gennem Aarene arbejdet op til en betydelig Virksomhed.

16. september 1940:

I Gaar var der ikke et Rugbrød at opdrive i Horsens. Lørdag Aften udsendtes nemlig fra Handelministeriet den forleden i den konservative Provinspresse bebudede Rationeringsordning for Rugbrød. Og saa begyndte Hamstrerne deres Virksomhed.

09. september 1960:

Planerne om en ny hovedvej uden om Horsens til aflastning af den “flaskehals”, som hovedvejsstrækningen gennem Horsens er, er kommet et betydeligt skridt videre. Borgmester Robert Holm har forleden i vejdirektoratet ført forhandlinger om en omkørselsvej ved Bygholm.

10. september 1980:

Om et par uger vil den tidligere vandrerhjemsfløj ved Bygholm Parkhotel være borte. I en halv snes dage har unge ledige været i gang med at fjerne al “indmaden” fra bygningen, og i disse dage nedtages tagstenene. Om få uger indledes arbejdet med på tomten at oprette en byggeplads, hvor deri løbet af et års tid skal rejse sig en ny hotelfløj med i alt 90 sengepladser.