Firmaet Guldsmed Lind. Historisk kalender, oktober 2002

Billederne her på siderne viser gengivelser af forretningslokalet og værksted i den for de fleste så kendte bygning på Søndergade 36, hvor firmaet guldsmed Lind residerer.

Billederne er taget i 1960erne og på det lille billede står indehaveren Valdemar Lind sammen med sin søn Niels Lind i forretningslokalet med de typiske 1960er diske. Niels Lind kom ind i firmaet i 1958 og overtog ledelsen i forbindelse med firmaets 100 års jubilæum i 1967.

På det store billede ses guldsmedesvendene og lærlingene ved arbejdet i værkstedet. Her laves smykker som det har været tilfældet i alle de år, virksomheden har eksisteret. Forrest til venstre poleres et smykke med en smergelpind, som den næstsidste bearbejdning af smykket før den endelige færdiggørelse. Foran på bordet står en dåse med punsler til brug ved formning af smykkerne. Til højre ses en hængeboremaskine som endnu benyttes på guldsmedeværksted.

Virksomheden blev påbegyndt af Rasmus Jensen, der ejede den fra 1867. Hans datter, Louise, som havde giftet sig til navnet Lind, videreførte virksomheden alene efter faderens død i 1922. I 1928 indtrådte hendes søn Valdemar i firmaet. Han havde erhvervet sig svendebrev som guldsmed efter først at have tjent til livets ophold som mineingeniør i Sydafrika. Han blev indehaver af forretningen i 1934.

Næste generation udgjordes som ovenfør nævnt af Niels Lind, der overdrog sin forretningen til datteren Kirsten Lind og hendes mand Hans Erik Lind i 1990.

 

 

06. oktober 1902:

Horsens – Odder Banens Bestyrelse holdt i Lørdags Møde i Horsens og foretog derefter en Tur langs Banen for at inspicere de alt udførte Arbejder. Der gjordes først Holdt ved Stensballesund, hvor Gravemaskinen saas i Virksomhed. Derefter besaas Brobygningen i Sundet. Broen her bliver bygget paa 140 Bærepæle, der er rammede 18 – 20 Fod ned.

13. oktober 1922:

Dampskibsfarten Horsens Juelsminde – Bogense begynder paa Torsdag i næste Uge med Damperen “Horsens”. Der har jo som bekendt gentagne Gange før været forsøgt en saadan Forbindelse, men nu vil man altsaa forsøge ingen, og denne Gang med et stort Dampskib, som har god Kahyts – og Lasteplads.

01. oktober 1942:

Det lykkedes at skaffe de Familier, der til Maaneds – Flyttedagen i Dag stod uden Lejlighed, Tag over Hoved, men kun ved at tage Lokaliteter, som regnedes for uanvendelige til Menneskebolig, i Brug. Værst bliver det for de 3 a 4 Familier, som er anbragt i Udhuse, Garager og lign.

27. oktober 1962:

Undervisningsministeriet har endnu ikke afgivet svar på den henvendelse, som skolemyndighederne i Horsens har rettet til ministeriet for at få en ændring af skoletiden på lørdage. Mens arbejdstiden afkortes de fleste andre steder, har man i stedet foretaget en forlængelse indenfor skolevæsenet, hvor eleverne i øjeblikket først får fri klokken 14.

15. oktober 1982:

Den ældste kran på Horsens havn, vippekran nr. 1 Titan, skal nu skrottes. I 44 år har den stille og roligt passet sit arbejde, men nu slår dens styrke ikke til længere – og i øvrigt er der kun en enkelt mand, som kan betjene den. Så nu fjernes den.