En Middelalder-Kirkegaard bag Raadhuset

Artikel fra Horsens Folkeblad d. 29.08.1938

En Middelalder-Kirkegaard bag Raadhuset

Kgl. Bygningsinspektør Norn om Gravfundet, der er fra det 13. Aarhundrede

Som meddelt i Lørdags blev der forleden under Udgravningsarbejdet bagved Raadhuset fundet et velbevaret Skelet i en gammel Grav. Man vidste imidlertid intet om, hvorfra Gravstedet muligvis kunne stamme, og der blev sendt Bud efter kgl. Bygningsinspektør, Arkitekt Norn, som nu har undersøgt Stedet. Vi har i Formiddag haft en Samtale med Bygningsinspektøren, der meddeler, at det efter al Sandsynlighed er en middelalderlig Grav antageligt fra omkring det 13. Aarhundrede, Sagen drejer sig om.

Der er fundet en hel Del Skeletter paa samme Sted, udtaler Arkitekt Norn, og alt peger hen mod, at der har ligget en Kirkegaard i Middelalderen. Alle Skeletterne laa i Retning Øst-Vest med Hovedet mod Vest som det altid er Tilfældet i middelalderlige Begravelser.

Har der også ligget et Kapel?

– Utvivlsomt. Jeg tror ikke, man i Middelalderen begravede de døde et Sted, hvor der intet Kapel var. Bygningen, om den nu har været et Kapel eller et Helligaandshus, har saaledes ligget lige indenfor Bygningens venstre Grav. Der er også fundet enkelte Fundamenter fra en Bygning, men disse Fundamenter stammer sandsynligvis fra det Raadhus, der engang har ligget her – altsaa lige bag det nuværende.

Selve skelettet?

– Det tør jeg ikke sige noget bestemt om, men jeg regner med, at det er Resterne af en Mand. Det er kraftigt og for Resten ualmindelig velbevaret – særlig Kraniet er smukt og har alle Tænderne i Behold. De havde bedre Tænder dengang end nu.

Alle spor af Gravstedet er allerede nu fjernet, og man har ikke i Sinde at undersøge Sagen videre. Hvad der skal gøres med Skelettet, har man ikke taget nogen Bestemmelse om, men det var maaske værd at skænke til Undervisningen ved en eller anden Skole eller Læreranstalt.

Læs originalartiklen her

Se også artiklen om Helligåndshuset