Den gamle skole i Burgårde

Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings Årsskrift – 1988

Af: Poul V. Jensen.

En beretning om den gamle skole i Burgårde, hvor min oldefar, Niels Rasmus Jensen, var skolelærer.
Når man fra Brædstrup kører mod Silkeborg og i Burgårde drejer mod Slagballe, ligger lversens gård ud mod Silkeborglandevejen og kommune­vejen til Slagballe. På modsat side afvejen til Slag­balle (overfor lversens gård) ligger en gammel byg­getomt med ældgamle frugttræer og anden be­voksning. Denne byggetomt er fra den gamle skole i Burgårde, og træerne er ganske sikkert fra tiden omkring midten af forrige århundrede, da min ol­defar (min fars morfar) holdt skole og boede der. Oldefar var født 21. juli 1822 i Sejetogblev 3. ok­tober 1851 viet til oldemor i Grædstrup kirke. Ol­demor, Ane Pedersdatter, var født 2. november i Them. De var henholdsvis 29 og 27 år, da de blev gift. Oldefar var syssellærer i Burgårde, og olde­mor tjente ved gdr. Niels Pedersen i Burgårde. De fik følgende børn:

Ane Kirstine (min farmor) født 1852
Jens Peter, født 1855
Peter, født 1856
Niels, født 1859
Kirsten, født 1862
Karen, født 1864
Otto, født 1866

Min far (karetmager Niels Rasmus Jensen i Bræd­strup) var opkaldt efter oldefar. Jeg mindes, at far fortalte, at oldefar ønskede, han også skulle være skolelærer. Det havde far imidlertid ikke lyst til. Oldefar var ikke seminarieuddannet. Dengang kunne man blive skolelærer, uden at have gået på seminarium, hvis man var et velbegavet menneske.

Oldefar havde 2 skoler at passe, nemlig i Burgårde og i Ralle.
Jeg fandt engang på landsarkivet i Viborg en skri­velse fra oldefar til en pastor Søeborg. Brevet er dateret 22. juni 1856, og oldefar giver heri oplys­ninger om skolestuens størrelse i Burgårde og Ral­le. Der var åbenbart ikke særlig stor plads i skoler­ne. Børneantallet opgives til 25 i Burgårde og 18 i Ralle.
I Burgårde drev oldefar lidt landbrug foruden at passe sin skolelærergerning. I folketællingen år 1860 er han betegnet som skolelærer og husmand. Oldefar var ved folketællingerne (som holdtes ca. hvert femte år) listefører og har som sådan besøgt de forskellige beboelser i sognet og indsamlet de nødvendige oplysninger.
Jeg har flere fotokopier af breve fra oldefar, fun­det på landsarkivet i Viborg, og heraf ser man, at oldefar havde en særdeles hot håndskrift.
Oldefar deltog i krigen mod Tyskland i 1848, men kom uskadt hjem. Ved næste krig mod Tyskland i 1864 søgte skolemyndigheden om, at han måtte fri­tages fra krigstjeneste for at passe sine skole.
Mange mennesker på Silkeborgegnen var beskæfti­get med træskofremstilling.
I min udskrift fra folketællingen år 1880 er angivet følgende for beboelsen i Burgårde:

Niels Rasmus Jensen, 57 år, skolelærer. Ane Jensen, 55 år, hans kone.
Jens Peter Nielsen, 25, træskokarl.
Peder Nielsen, 23, træskokarl.
Niels Nielsen, 20, træskokarl.
Kirsten Nielsen, 17, i sylære.
Karen Nielsen, 15, i sylære.

Sønnerne boede altså hjemme, beskæftiget med fremstilling af træsko.
Om børnene fra hjemmet i Burgårde kan følgende oplyses:

Ane Kirstine, blev gift med Thyge Jesper Jensen, i Grædstrup (de var mine bedsteforældre). De fik gården »Altona« på Grædstrup mark, bedstefars fødehjem. De boe­de der i mange år, indtil deres søn Sigvard overtog gården. Deres sidste år tilbragte de i Brædstrup og boede i en lejlighed i huset på Søndergade 17, som tilhørte gartner Daugård (gift med deres datter). Jens Peder,
blev gift med Grete, og de fik Sivkærgården i Sdr. Vissing.
Peder, ved jeg intet om.
Niels, blev gift med Ane Marie Nikoline Jensen i Burgår­de og havde vist et lille landbrug der. Han døde i 1893 i en alder af kun 33 år (dræbt ved løbskkør­sel). Han var på dette tidspunkt enkemand.
Kirsten, blev gift med Laurits Melgård, og de fik vist en gård ved Salten.
Karen, blev gift med Niels Pedersen, og de havde en lande­jendom i Burgårde tæt ved Karens barndomshjem. Otto, døde i 1868 kun eet år gammel.

Iflg. folketællingslisten for år 1890 var oldefar og oldemor på dette tidspunkt aftægtsfolk i Burgårde ved deres datter og svigersøn, Karen og Niels Pe­dersen. Oldefar var dengang 67 år, og han var nok gået på pension som skolelærer omkring dette tids­punkt. Oldemor døde 4. november 1904, 81 år gammel og oldefar døde 18. december 1910, 88 år gammel.

Skolelærer Niels Rasmus
Jensen i Burgårde og
hans kone Ane Pedersdatter.
Skolelærerens datter Ane Kirstine
og hendes mand Thyge Jesper
Jensen fra Grædstrup.
Skolelærerens søn Peder.

 

Skolelærerens børn: Fra venstre
Karen, Jens Peter, Niels.
Skolelærerens søn Jens Peter
og hans kone Grete.
Skolelærerens datter Kirsten og hendes mand Laurits Melgård.