Chr. Jensen

Chr. Jensen blev født d. 23. juni 1853 på Sjælland.

Han blev direktør for Horsens Dampmølle d. 15. december 1885.

I 1889 blev han indvalgt i Håndværkerforeningens bestyrelse og i 1898 som formand.

Formand for Horsens Handelsskole og for for Aktieselskabet Forberedelsesskolen.

Medlem af bestyrelserne for Foreningen af Jyske Handelsforeninger, for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Jylland og Fyn og for den jyske Handelshøjskole i Århus.

Medlem af Havneudvalget i Horsens siden 1903.

Næstformand i et af Horsens Byråd og Handelsforeningen nedsat Jernbaneudvalg.

Medlem af Søretten i Horsens samt af Repræsentantskabet for Horsens Bank.

Var formand for Den Jydske Industri- og Landbrugsudstilling i Horsens i 1905.

Har været medlem af Ligningskommisionen i Horsens.

Desuden var Chr. Jensen Ridder af Dannebrog og Svensk Vicekonsul siden 1908.

Læs mere

“Horsens Handelsforening i 50 år” af Jørg. Andersen

Danske byer og deres mænd IV – Horsens By. Red. Andr. K. Jensen, 1916

Chr. Jensen (Konsul, f. 23.06.1853 – d. )

Horsens Handelsforening

Formand: Konsul Chr. Jensen

Konsul Chr. Jensen fyldte i sommer, d. 23. juni, 60 år. Ikke blot fordi et sådant rundt tal altid danner en mærkepæl i et menneskes liv, men fordi Konsul Jensen ubestridt er en af førerne i det horsensianske samfund, skal der her ofres ham en lidt udførligere omtale.

Chr. Jensen blev Direktør for Horsens Dampmølle 15. december 1885 og fejrede således 15. december 1910 sit 25 års Jubilæum i denne stilling, som han fremdeles beklæder.

Siden 1889 har Hr. Jensen været medlem af Handelsforeningens Bestyrelse og siden 1898 dens Formand. I denne egenskab har han lagt for dagen en sjælden omsigt og en rigdom på initiativ, der i hvert enkelt tilfælde blev fulgt af et ihærdigt arbejde, under hvilket direktøren ikke helmede, førend et resultat var nået. Dette er ikke blot kommen den forening til gode, hvis leder Konsul Jensen er, idet det har øget dens indflydelse. Men det har tillige direkte og indirekte gavnet Horsens by gennem de foranstaltninger, der er fremgået af hans bestræbelser. Som noget af det vigtigste kan her nævnes, at Konsul Jensen som medlem af Havneudvalget fik sat igennem at indsejlingen til vor Havn bliver belyst om natten ved ledefyr, og at han ligeledes – skønt ikke Byrådsmedlem – fik en væsentlig indflydelse på den form, hvorunder den sidste store Havneudvidelse blev realiseret. Som han gennem mange år var denne sags ivrig talsmand, således har han også i Banespørgsmål været en aldrig hvilende drivfjeder. Han har stadig gentaget den betragtning, hvis rigtighed er så indlysende, at Horsens første livsbetingelser er en god Havn og gode forbindelser med oplandet. Fra første færd har Konsul Jensen i Handelsforeningen påpeget nødvendigheden af, at Horsens fik den bedst mulige forbindelse med den midtjyske længdebane, og som Næstformand i det herom nedsatte kommunale Jernbaneudvalg arbejder han stadig ivrig på denne sag.

Det var Konsul Jensen, som undfangede idéen til den jyske Udstilling i Horsens i 1905, og det var ham, der som Formand for Udstillingskomitéen var sjælen i det store arbejde, denne sag krævede. Det skyldtes i allerførste række hans samlende og styrende hånd, at denne Udstilling blev ført smukt og sejrrigt igennem til ære for byen. Og når der opnåedes det ved Udstillingen såre sjældne resultat, at der skaffedes balance i regnskabet, så den af borgerne tegnede garantikapital kunne lades urørt, da skyldtes dette mere end noget andet den omsigt, hvormed Konsul Jensen sørgede for dækning for enhver udgift, før han bevilgede dens afholdelse.

Foruden stillingerne som Handelsforeningens Formand og som medlem af Havneudvalget, i hvilket han har haft sæde siden 1903, beklæder Konsul Jensen forskellige andre tillidshverv. Han er Formand for Horsens Handelsskole, medlem af Søretten, medlem af Repræsentantskabet for Horsens Bank, Formand for Aktieselskabet ”Statsskolens Forberedelsesskole”, medlem af Bestyrelserne for Foreningen af jyske Handelsforeninger, for Foreningen af Korn- og Foderstofimportører i Jylland og Fyn og for den jyske Handelshøjskole i Århus. Har været medlem af Ligningskommissionen i Horsens. Er Ridder af Dannebrog. Siden 1908 svensk Vicekonsul.

Konsul Jensen står endnu i sin fulde manddomskraft, dén, han forhåbentlig endnu i en årrække vil vie Handelsstandens og sin Bys interesser. Han er en mand af en klar og fast støbning, en mand, som man ikke kan løbe om hjørnet med. En sådan mand er ikke uden kanter, og det kan vel hænde, at en og anden støder sig på disse. Er Konsul Jensen måske derfor ikke egentlig elsket af sin by, så anerkender dog vistnok de fleste, at byen i ham har en sjælden fremsynet og evnerig mand. Han er altid målbevidst, taber ikke målet af syne. Han forstår at gennemskue en sag og finde kernen i den. Og som den praktiske mand, han er, fortaber han sig ikke i omsvøb, men går altid den lige vej mod målet. Dermed være ikke sagt, at konsul Jensen ikke tillige er en klog taktiker. Alle, der kender hans virksomhed, véd, at han netop på det punkt har sin styrke. Han er noget af et Feltherretalent, forstår netop at vælge sine folk og med strategisk sikkerhed føre dem i ilden dér, hvor hver især er bedst på sin plads. Ofte har man i Horsens Byråd mærket, at det var Konsul Jensen, der stod bagved i kulisserne og trak i snorene. Navnlig når det gjaldt hans kælebarn Havnen.

Horsens bys borgere har grund til at påskønne den årvågne interesse og aldrig trættede energi, hvormed Konsul Jensen på betydningsfylde områder har arbejdet for Horsens bys fremgang og trivsel. Forhåbentlig kan byen endnu i mange år regne med hans klarsyn og arbejdsiver blandt de faktorer, der skal føre vor by fremad.

Jørgen Andersen

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek