Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings årsskrift – 1987

Af: Ejnar Jokumsen og Benny Andersen

Her i et lokalhistorisk årsskrift vil det være naturligt at indlede med en beretning om foreningen. Brædstrup Hjemstavnsforening er oprettet i 1972, og der er i den forløbne tid sket en stor udvikling, dog sådan at der i nogle år har været stor aktivitet, medens andre år har været mere stille.

Udklip fra Brædstrup Avis, november 1972

Den første interesse for en lokalhistorisk forening fandt sted på et møde i Brædstrup den 1. marts 1972. Her fortalte bibliotekar Gerda Repke, Solbjerg om lokalhistoriske samlinger og arkiver. Ved det møde blev der nedsat et udvalg på 9 personer, hvis opgave det blev at arbejde på at muliggøre oprettelsen af en hjemstavnsforening for Brædstrup kommune.

En medvirkende årsag til, at dette arbejde kom i gang på netop dette tidspunkt, var, at der i 1971 var blevet stiftet en forening ”Voer Herreders Samfund” med hjemsted i Gedved. Denne forening havde nemlig henvendt sig til Brædstrup kommune angående indsamling af lokalhistorisk materiale samt økonomisk støtte.

Man var imidlertid ikke tilhænger af, at arkivmateriale skulle overgives til et arkiv beliggende i en anden kommune, så denne henvendelse gav stødet til, at ovennævnte udvalg i sommeren 1972 fik udarbejdet en plan for en hjemstavnsforening samt udkast til love.

Indbydelse til åbent hus ved foreningens indflytning i Tinghuset. Bemærk: Åbningstid hver torsdag kl. 16 – 17.

Den 27. november 1972 blev der afholdt en stiftende generalforsamling. Tømrermester Chr. Petersen bød på udvalgets vegne velkommen til mødet. Herefter fortalte Rasmus Hull, Gudenåmuseet om det arbejde, der kan ventes for en hjemstavnsforening, herunder fremhævede han, at det ville blive et stort arbejde, men interessant.

I mødet deltog tillige borgmester Hans Mikkelsen. Han havde et indlæg, som blev afsluttet med: ”Dette er en sag, der skal løses og løses nu”. Chr. Petersen sagde: ”Den bestyrelse, der vælges i aften, skal have arbejdstøjet på lige fra starten. Vi må tage imod, hvad der kommer. Siden kan vi så foretage en sortering”.

Herefter var der enighed om at søge etableret en hjemstavnsforening. Udkast til love blev godkendt. En bestyrelse blev valgt:

Johan Finnemann Schultz, Tønning (formand)

A. Mogensen, Brædstrup

Rasmus Hull, Vissingkloster

Alma Hvilsted Jensen, Brædstrup

Jens Boes, Addit

Chr. Petersen, Brædstrup

Andreas Rasmussen som repræsentant for byrådet.

Foreningens navn blev:

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening.

Foreningens formålsparagraf er at indsamle, opbevare og udstille billedmateriale, skrifter og ting af lokalhistorisk interesse.

Tinghuset “indvies” og forevises.

I den første tid manglede hjemstavnsforeningen et sted at opbevare de indsamlede materialer. En tid havde man kun et kartotekskab, som stod på biblioteket, men senere blev foreningen tildelt et lokale i rådhusets kælder.

Dette lokale var varmt, tørt og sikkert, men havde den ulempe, at det kun vær tilgængeligt i rådhusets almindelige arbejdstid. Dette satte visse begrænsninger for foreningens udfoldelsesmuligheder.

Omkring 1984 – 85 dukkede mulighederne op for at få et andet lokale, enten i det planlagte nye bibliotek eller i Tinghuset, som kommunen netop havde overtaget.

Bestyrelsen drøftede mulighederne adskillige gange og besluttede til sidst at ansøge om lokaler i Tinghuset.

Efter et par møder mellem kommunens kulturudvalg og bestyrelsen, hvor der blev redegjort for foreningens behov, bevilgede kommunen, at Tinghusets retssal, dommerværelse, advokatværelse og venteværelse blev stillet til rådighed, så snart varmeanlægget var bragt i orden.

Efter en del istandsætning foregik indflytning i juni – juli 1986. Mange dage blev brugt på at få tingene på plads, billeder hængt op, gamle klædedragter arrangeret i glasmontre m.v., men hen på efteråret var det hele ved at være på plads, således at der kunne holdes en officiel indvielse.

Talrige interesserede var mødt op ved indflytningen.

Lørdag den 15. november 1986 blev der holdt åbent hus. Mange mennesker mødte op, herunder repræsentanter for Brædstrup Byråd og Brædstrup Håndværker- og Borgerforening. I det hele taget en dag med mange lykønskninger og kærkomne gaver.

Fra bestyrelsens side har der længe været det ønske at kunne tilbyde alle lokalhistorisk interesserede større mulighed for at gøre brug af det indsamlede materiale. Derfor er der nu indført fast åbningstid hver uge, nemlig torsdag eftermiddag fra kl. 16.00 – 17.00.

Mange har allerede benyttet mulighederne for at se gamle billeder, gennemgå gamle foreningsprotokoller og ikke mindst bliver de gamle folketællingslister og kirkebøger gransket grundigt.

Kasper Pedersen foran et lille udvalg af museumsgenstande. Kasper Pedersen har velvilligt stillet udbygningerne på sin gård til rådighed for museumssamlingen.

Ud over samlingerne i Tinghuset har foreningen igennem årene fået en anselig samling af landbrugsredskaber, værktøj og husholdningsredskaber. Disse ting er opbevaret og kan forevises hos Kasper Pedersen, Brokhøjvej 26. Der er dog kun åbent efter forudgående aftale.

Der er igennem årene ydet en stor indsats af de skiftende bestyrelser, men det må dog fremhæves, at et særdeles stort stykke arbejde med indsamling, registrering og vedligeholdelse er udført af A. Mogensen, Brædstrup, J.L. Bundgård, Nim og Kasper Pedersen, Troelstrup, samt ikke mindst af nu afdøde Karl Gunhøj, Brædstrup.

Den nuværende bestyrelse har følgende sammensætning:

Ejnar Jokumsen, Træden (formand)

Svend Petersen, Løvet (kasserer)

Benny Andersen, Brædstrup

Eli Hansen, Voerladegård

Helle de Richelieu, Brædstrup

Jytte Silleborg, Gammelstrup

Samt udpeget af byrådet Bodil Rind Pedersen, Voerladegård.

Ved foreningens start var der 20 medlemmer. Her i 1987 er antallet oppe på 60, men det ville styrke foreningen, hvis medlemsskaren blev forøget væsentligt.

Kontingent for en husstand er p.t. kun kr. 40,- om året, så hvis der er lidt interesse for slægts- eller lokalhistorie modtager bestyrelsen gerne tilmeldinger.

Foreningen har på nuværende tidspunkt modtaget mange ting, billeder, protokoller, avisudklip, beretninger fra hele kommunen, men der er plads til meget endnu.

Både gamle og nyere ting har interesse – tænk på – at ting i dag jo også bliver historie.

Bestyrelsen er altid klar til at modtage materiale til opbevaring.

Derfor på gensyn i Tinghuset torsdage fra kl. 16.00 – 17.00

Red.: Dette er en artikel af ældre dato. Læs mere om Brædstrupegnens Hjemstavnsforening her

2 thoughts on “Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

  1. Fin artikel, men jeg savner faktisk lidt orientering (blot nogle få ord)om, hvorvidt foreningen stadig eksisterer, og om der stadig er et arkiv/museum, der kan besøges.

    1. Kære Harry Holm. Tak for din meget relevante kommentar. Jeg har nu nederst i artiklen linket til Brædstrupegnens Hjemstavnsforenings hjemmeside, hvor du kan læse mere om det stadigt meget aktive arkiv. Her er også oplysninger om åbningstider. Med venlig hilsen Lene Tolberg Overgaard, Horsens Leksikon

Der kan ikke kommenteres.