Statsskolen. Historisk kalender, oktober 1995

Den 22. oktober 1945 var dagen, da Horsens Statsskoles elever endelig kom hjem igen efter at skolen i næsten to år havde været besat af tyskerne.

Efter at besættelsesmagten i efteråret 1943 havde okkuperet skolen og først brugt den som fængsel, siden som kaserne, kunne bygningen igen tages i brug som skole omend en del af inventaret manglede, idet alt var nedslidt og “Adgang forbudt” – skiltene endnu ikke fjernet.

Blandt lærer og elever var der stor længsel efter at konne tilbage, da undervisningen under besættelsen havde fundet sted en halv snes forskellige steder. Først på den daværende Allegades skole, indtil tyskerne også overtog den, derefter bl.a. på politigården, på KFUM i Søndergade, KFUK i Allegade, i Håndværkerforeningen, hos Horsens Jern – og Staal på Sønderbro, i Sparekassen i Jessensgade og på Handelsskolen på Vitus Berings Plads.

Der var almindelig enighed om at “tilbageerobringen” af skolen skulle ske på festlig vis. Begivenheden prægede hele byen. Eleverne mødte op, hvor de plejede og en opsamlingprocession med skolens fane og et hornorkester i spidsen, lagde vejen omkring de forskellige undervisningssteder. Elever og lærere marcherede i silende regn gennem byen for at genindtage skolen og starte undervisningen i de rette omgivelser. Undervejs sang alle Frihedssangen, En Vinter lang og mørk og haard, Stars and Stripes og da der var temmelig langt til vejs ende, også It´s a long way to Tipperary.

Det lille billede viser Statsskolen kort tid efter den opførelse i 1940. På det store billede ses den tyske afspærring af skolen tydeligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. oktober 1895:

Dansk Andels Ægexport betaler fra 1.oktober og indtil videre 52 Øre netto pr. Pund Æg, baade smaa og store. Forretningen betaler Fragt og Pakning.

13. oktober 1915:

Haandværkerforeningens Læseværelse er i Dag aabent for Foreningens store Publikum. og den nye statelige Tilbygning, der ogsaa har skaffet Foreningen bedre Garderobeforhold m.m. er herved taget fuldt ud i Besiddelse.

26. oktober 1935:

Paa Tirsdag kl. 8 holder Overvagtmester A. Weide, Hamborg, Lysbilledeforedrag i K.F.U.M. Emnet er Olympiaden i Berlin. Der er adgang for alle.

15. oktober 1945:

Udenrigsminister Christmas Møller forsatte i Aftes sin sukcesombruste Møderække med en Tale i Horsens Rideklubs store Hus ved Aaboulevarden. Allerede længe før Mødet skulle finde Sted Strømmede Horsensianerne til. Et lysende “C M” og en lang Række af Lamper viste Vej, og den store Hal var snart fyldt til sidste Plads. For Udenrigsministeren blev Mødet en ny Tilkendegivelse af den store Popularitet, han nyder.

04. oktober 1955:

Haandværkerforeningen aabene i Gaar for Salget af Stande til Aarets julemesse, og der viste sig betydelig Interesse for Messen, som sidste aar blev en succes. Der ventes ogsaa udsolgt denne gang.

10. oktober 1975:

Horsens Amatørteater opfører Hostrups “Feriegæsterne”. Sidste år var amatørteatrets første dramatiske opgave “Hr. Mand”, som blev opført på Statsskolen med overvældende succes.