Søren Jensen Carl Jochumsen

Søren Jensen Carl Jochumsen ( f.1823 – d. 08.06.1901)

Grundlagde sammen med Johan P. Møller 1857 Møller & Jochumsen

10.01.1866 afstod S. J. C. Jochumsen sin andel i firmaet for 13.500 Rigsdaler og flyttede til Randers.

Her overtog han sammen med C. Nøddelund omkring 1875 jernstøber Smiths fabrik under navnet Jochumsen, Nøddelund & Co., der blev begyndelsen til aktieselskabet ”Strømmen” (Se – De danske byerhverv i tekst og billeder Jylland 6. hæfte)

I folketællingen for Randers fra 1870 står anført Mecanicus Carl Jochumsen, 47 år, født i Horsens.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Brev fra Carl Th. Jørgensen til Biblioteket i Randers

Til brug for en bog om Horsens, som jeg for tiden arbejder på efter bestilling fra Horsens Byråd, bedes De hjælpe mig med en oplysning.

Det drejer sig om Søren Jensen Carl Jochumsen – født i Horsens 1823.
Han grundlagde sammen med Johan P. Møller i 1857 maskinfirmaet ”Møller og Jochumsen”. 10. januar 1866 forlod S. J. C. Jochumsen imidlertid firmaet, afstod sin andel formedelst det på det tidspunkt betragtelige beløb – 13.500 rigsdaler og flyttede fra Horsens til Randers.

Jeg har forsøgt at spore S. J. C. Jochumsen dels hos firmaet, som fortsat eksisterer som en af Horsens største industrielle virksomheder, dels hos Richters 100 års danske dødsfald samt andetsteds, men uden resultat. Derfor henvender jeg mig til biblioteket – for at spørge om De kan hjælpe mig med oplysninger om Jochumsens Randers skæbne, samt hans døds data.

I sin Horsens tid tituleredes Jochumsen dels som mechanicus dels som maskinfabrikant – om han brugte en af disse stillingsbetegnelser i Randers er jeg uden viden om.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Carl Th. Jørgensen

P.s. Frankeret svarkuvert vedlagt

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Brev fra Randers egnens Biblioteker til Carl Th. Jørgensen

Tak for Deres brev dateret 16. april 1974, vi sender Dem fotokopi om Maskinfabrikken ”Strømmen”, hvor S. J. C. Jochumsen har været medstifter af A/S.

I folketællingen fra 1870 (den yngste vi har) står han som Mecanicus Carl Jochumsen, 47 år, født i Horsens, det passer ikke rigtigt med at i vore vejvisere kan vi se følgende:

1871: Jochumsen, S. J. C. Symaskineudsalg, Kirkegade 409

1874-75: Jochumsen, S. J. Maskinfabrikant, Burschesgade 8

1881: Jochumsen, S. J. C. Fabrikant, ”Strømmen”

1887-88: Jochumsen, S. J. C. Partik. Udbyhøjvej 8

1891: minus

1901-02: Jochumsen, S. J. C. Partik. Søren Møllersgade

De senere vejvisere er han ikke med i, han er nok død omkring 1902-03, men det er jo kun gætteri, men når det er så nært kan det jo nemt findes i kirkebogen uden alt for stort besvær.

Håber dette kan hjælpe Dem, ellers hører vi gerne fra Dem igen.

Med venlig hilsen

p.a.v.

Ruth Pilgaard

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Brev fra Carl Th. Jørgensen til Kirkegårdenes Kontor i Randers

Såfremt det er Dem muligt bedes De venligst hjælpe mig med nogle data til brug for en bog om Horsens, som jeg for tiden er ved at skrive efter bestilling fra Horsens Byråd.

Det drejer sig om Søren Jensen Carl Jochumsen, som i 1866 forlod Horsens, hvor han var født, for at bosætte sig i Randes, hvor han anlagde en mindre maskinfabrik, der senere blev til virksomheden ”Strømmen”, som han sammen med andre drev til midten af 1880 ’erne.

Randersegnens Biblioteker har venligst gennemgået forskellige Randers Vejvisere for mig. Heraf ses følgende:

1881 Jochumsen, S. J. C. Fabrikant, ”Strømmen” – 1887-88 Jochumsen, S. J. C. Partikuler. Udbyhøjvej 8 – 1901-02 Jochumsen, S. J. C. Partikuler. Søren Møllersgade.

De senere vejvisere er Jochumsen IKKE medtaget i, hvorfor man formoder, at han er død omkring 1902-03.

Derfor bedes De oplyse mig om Søren Jensen Carl Jochumsens dødsår og dødsdato (evt. begravelsesdato), da jeg formoder han står i Deres kartoteker.

Selvfølgelig har jeg allerede søgt at finde frem til ham gennem hans slægt i Horsens, men forgæves.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen

Carl Th. Jørgensen

P.s. Frankeret svarkuvert vedlagt.

Tilbagesendes til Hr. Carl Th. Jørgensen, Granholmen 19, 2840 Holte, idet bemærkes, at den pågældende particulier Søren Jensens Carl Jochumsen er død den 8. juni 1901 og begravet den 14. juni 1901 på Randers østre Kirkegård.

Randers Kommune, Kirkegårdskontoret, den 23. april 1974

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Maskinfabrikken

Aktieselskabet ”STRØMMEN”

Fabrikken blev henimod midten af forrige århundrede anlagt på den plads, hvor den endnu findes, nemlig på vest siden af Aarhus landevejen lige syd for Sønderbro i bydelen ”Strømmen”. På dette sted anlagde Jernstøber L. C. Axelsen et efter datidens forhold særdeles stort jernstøberi. Som han med meget held drev i en længere årrække, væsentlig beskæftiget med fabrikation af kakkelovne og bygning støbegods.

Cirka 1870 solgte han fabrikken til Jernstøber Smith, som dog ikke drev forretningen længere end til 1875, i hvilket år han overdrog den til det nystiftede aktieselskab Jochumsen, Nøddelund & Co.

J. Jochumsen og C. Nøddelund var 3 år tidligere kommet til Randers fra Horsens og havde i Burchesgade begyndt en mindre maskinfabrik, men ved dannelsen af det nye selskab indgik denne i dette, og hele virksomheden samledes i Strømmen. Sammen med støberiet oprettedes nu en efter datidens forhold stor og god maskinfabrik, der i tidernes løb leverede en mængde store og velindrettede maskinanlæg, og alt, hvad der udgik fra værkstedet, såvel dampmaskiner som kedler m.m., nød megen anerkendelse.

Der kan således nævnes, at et af de første anlæg, den nye fabrik havde, var Damppumpeværket til Randers Vandværk, som til dels bruges endnu. Der blev desuden leveret maskiner af forskellig slags til mange Dampbrænderier, Damp- og Vejrmøller, til et stort antal mejerier, slagterier m.m. Både Jochumsen og Nøddelund var gode mekanikere, der i udlandet havde fået en del teoretisk uddannelse og praktisk erfaring, hvorfor fabrikken i det hele havde godet år under disse dygtige mænds ledelse.

Efter 10 års forløb trak Jochumsen sig tilbage og 8 år senere Nøddelund, hvorefter den tekniske ledelse overdroges til J. E. Ludvigsen og den merkantile til N. C. Møller. Disse fortsatte fabrikkens virksomhed i nogle få år, men på grund af forskellige forhold gik det en del tilbage for Aktieselskabet, og en forandring viste sig nødvendig, hvis der ikke skulle likvideres.
En del mænd, som var interesserede i selskabet, fortsatte da driften, fik derefter valgt en ny Bestyrelse, og denne engagerede til Direktør Ingeniør Peter Rasch, som overtog ledelsen den 22. december 1897 efter at være kommet hjem fra Amerika, hvor han havde opholdt sig i 15 år.

I oktober 1898 blev selskabet reorganiseret, der tegnes et større antal nye Aktier, og det antog tillige sit nuværende navn. Samtidig hermed blev hele virksomheden udvidet og ved anskaffelse af nye maskiner bragt på højde med nutidens krav. Tanken i ledelsen blev herefter særlig at befatte sig med specialiteter, og navnlig på bageriområdet er det lykkedes at forcere en branche frem, hvis fabrik nyder anerkendelse overalt i Norden. ”Strømmen”s ovne og maskininventar til bagerier er lige så godt kendte og vel anskrevne overalt, som ”Randers Handsker” var det i sin tid.

Hosstående billede fremstiller en af de mange af selskabet anlagte brødfabrikker, og den 3 etages ovn, som det viser, er interessant derved, at den, når undtages to lignende, byggede for Frederikssundsvejens Dampmølle i København, rimeligvis er den største ovn, som overhovedet eksisterer. Den kan således på en gang bage 3.000 Pd. Mel eller ca. 15 sække, og i et døgn kan den behandle ca. 100 sække mel.

Søren Jensen Carl Jochumsen.jpg

Selskabets øvrige specialiteter er slagteri inventar, friktionskoblinger, elektriske anlæg, by installationer og sandblæsningsanlæg.

Fabrikken indtager et areal af cirka 15.000 kvadrat alen og beskæftiger som regel noget over 100 mand. Den har foruden maskinværkstedet et stort støberi og smedje og er overalt udstyret med de nyeste og bedste værkstedsmaskiner. Dens drivkraft består af en 40 HK. Dieselmotor til drift af værktøjsmaskiner og en 25 HK. Ditto til drift af støberiet og de elektriske maskiner.

Selskabets fabrikat blev 1905 belønnet med højeste udmærkelse på udstillingen i Horsens og med sølvmedalje i München og fik 1906 2 guldmedaljer for det på Nordisk Bageri- og Konditori- udstilling i København arbejdende bageri og de der udstillede bagerimaskiner.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

Randers Amtsavis mandag den 10. juni 1901

Bekendtgørelser

Min kære mand, forhenværende Fabrikant S. J. C. Jochumsen hensov lørdagen den 8. juni efter længere tids svaghed

Randers den 10. juni 1901

På søns og egne vegne

Marie Jochumsen f. Andersen

Hensættes i Ligkapellet tirsdag aften kl. 8 fra Søren Møllersgade 5

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

JOCHUMSEN Niels, jernstøber f. 09.12.1789 – d. 10.12.1857

Horsens Avis den 12. december 1857

Den lode dennes bortkaldte Gud til sig vor kære broder og svoger Jernstøber Niels Jochumsen i en alder af 68 år efter få ugers sygeleje. En søn, 6 år gammel, vil føle savnet af en øm og kærlig fader, en forudgående Hustru og barn modtager ham hisset. Dette sorgens budskab bekendtgøres for deltagende fraværende slægt og venner.

Horsens, den 12. december 1857

J. W. Jochumsen

S. J. C. Jochumsen

Christiane Jochumsen, født Dahl.

Begravelsen vil finde sted fredagen den 18. dennes kl. 12 middag (Der findes ingen omtale i teksten)

N. J. ’s støbte gravmæle står ved vestgangen på Nordre kirkegård – gravstedet sløjfet.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek