Priorsløkke – En Befæstet Jernalderlandsby. Historisk Kalender, januar 2004

Under rækkehusene på Engblommevej nord for statsfængslet i Horsens blev der i perioden fra 1980 -1983 udgravet en af Danmarks meget få befæstede jernalderbopladser. Det var dog ikke første gang, mennesker priorslk-1slog sig ned på denne holm, der strækker sig ud i Hansted Ådal. Fund af flintredskaber, pilespidser og lerkar vidner om tidligere besøg på stedet.

Jernalderbønder etablerede landsbyen i årene lige efter Kristi fødsel og nogle af deres efterladenskaber ses på det lille foto.

 

Landsbyen blev en af de første i Danmark, der blev totalundersøgt af arkæologer, og den viste sig at omfatte i alt 47 større og mindre huse, som fordeler sig på to hovedfaser. I den ældste fase findes forholdsvis små huse, som synes at være spredt jævnt ud over holmen. I den yngste fase, der ses på det store billede, sker et væsentligt skift: nu er der otte gårdkomplekser bestående af større huse med tilknyttede småhuse, og de fem af gårdene ligger på en række langs holmens NØ – side.

Sent i landsbyens levetid blev det ufredstid. En 130 meter lang voldgrav gravedes på holmens mest sårbare side, landsiden mod syd, og inden for denne opførtes i al hast en palisade af pæle, planker og genanvendt bygningstømmer. Huse må være revet ned for at skaffe træ nok, men måske virkede forsvarsværket alligevel ikke. I hvert fald er landsbyen forladt kort efter, omkring år 180 efter kristus, og der er ikke herefter spor af menneskelig aktivitet, førende Horsens by i forrige århundrede breder sig ud i området.

 

priorslk-2

 

 

 

 

04. januar 1904:

Den 1. januar var det 10 år siden, at Horsens offentlige Slagtehus toges i Brug, samtidig med, at det blev paabudt Byens Slagtere at slagte paa Slagtehuset, og samtidig med, at der i Horsens fra den Dag kun maa indføres i hele Kroppe med vedhængende Indvolde.

25. januar 1924:

Spedalsøruten havde Horsens Omnibus – Selskab paatænkt at nedlægge fra 1. Februar, da Tilslutningen synes at være for lille. Der er imidlertid i disse Dage Forhandlinger i Gang, saaledes at Ruten maaske alligevel bliver opretholdt.

17. januar 1944:

Sorgens Dag for Endelave og Horsens. Det vil være vanskeligt at fatte hvilken Sum af Sorg, Savn og Lidelse, der følger af den Ulykke, som Lørdag Aften indtraf ud for Horsens Fjord, hvor “Agda” efter en eksplosion gik til Bunds og, efter det til nu foreliggende, tog de fjorten ombordværende med sig i dybet.

17. januar 1964:

Teatersæsonen starter snart. Sæsonåbningen med Århus Teaters studioscenes gæstespil tirsdag den 28 januar, og det nye teatersbureau åbner på mandag.

02. januar 1984:

Overgangen til 1984 forløb ikke uden knuste ruder, ituskårne dæk og væltede havelåger. Flere seere i Dagnæs – Bækkelund og Torsted måtte ved årsskiftet se på en sort skærm, fordi der blev begået hærværk mod kabelkasserne til fællesantennen.