Mindesten i Bygholm Skov og Park. Historisk Kalender, december 2003

Først for i den østlige del af skoven, syd for Bygholm sø, står mindestenen (det store foto) over Det Slesvigske Kyradserregiment i Horsens (1724 – 1842). Da stenen blev sat op den 1. juli 1942, skete det i nogen grad i protest mod den tyske besættelsesmagt. Stenen blev placeret på det sted hvor regimentets musikkorps plejede at give koncert og som derfor i folkemunde kaldtes Musikskoven. Stenen blev hugget af stenhugger Laursen.

Længere inde i skoven står en sten med påskriften “Aage og Hardy, 4. maj 1945. I fulgtes ad i barneleg, I fulgtes ad på Farens vej, I fulgtes ad i Døden”. De to drenge på 11 og 12 år, var gået gennem en afspærring ind i et område, hvor der var udlagt miner. Den tragiske ulykke, der forårsagde deres død, skete få timer før meddelelsen om befrielsen kom.

I parken, på Bygholm voldsted, findes en mindesten (se det lille billede) over lokalhistorikeren Aage Simonsen med teksten “Lokalhistorikeren Aage Simonsen død 1934. Fremdrog disse Ruiner 1921”. Aage Simonsen var stærkt optaget af Horsens tidlige historie og efterlod sig et enestående minde i form af undersøgelser og afdækningen af ruinerne af Erik Menveds voldsted.

Endnu en mindesten er sat i Bygholm Park, nemlig over Niels Poulsen, 1843 – 1911. Han grundlagde American – Scandinavian Foundation kort før sin død. Niels Poulsen mente at amerikanere og skandinaver havde meget at lære af hinanden, og det var dette synspunkt, der var baggrunden for oprettelsen af foreningen.

 

 

24. december 1903:

Byens vise Fædre fejrede i Gaar ( lille juleaften) ved en lille hyggelig Sammenkomst. Men noget savnedes: Der burde paa Raadsherrernes Bord have været anbragt nogle fade med Æbleskiver. Det er først og fremmest vore kaarne Repræsentanters Pligt at holde Traditionen i Ære !.

15. december 1923:

Ulykken ved Bygholmsværket. Den for en Tid siden paa Bygholmsværket tilskadekomne Maskinpasser H. Andersen, er nu udskrevet fra kommunehospitalet. Det vidste sig nødvendig at amputere en del af hans ene Arm. Efter Afslutningen af Elektricitets-Kommissionens og Statspolitiets Undersøgelser, er det overfor Højspændingsværket tilkendegivet, at de fornødne Sikkerhedsforanstaltninger har været fuldt tilfredsstillende.

13. december 1943:

Det offentlige Slagtehus i Horsens bliver 50 Aar. De gentagne store Kødforgiftningsepidemier gav stødet til, at Sagen om Kødkontrollen toges op herhjemme. Slagtehuset i Horsens blev det første her i Landet udenfor København.

18. december 1963:

Til februar begynder indflytningen i Axelborgs andet byggeafsnit, og i årets løb vil Horsens Kommune komme til at disponere over i alt 37 lejligheder, som skal forbeholdes mindrebemidlede samt folke – og invalidepensionister.

15. december 1983:

Tyrsted – området i Horsens sydlige del fik i går af fire kæmpekraner fra BMS rejst en kæmpemæssig blå “diamant” på en 13 meter høj sokkel. Om godt et par uger vil “diamanten” være fyldt med vand og sikre hele områdets forsyning med vand. Det nye vandtårn, som er belønnet med årets internationale stålpris, er bygget af Møller & Jochumsen og har kostet godt fem mill. kroner.