Manufakturhandler Carl. F. Holst

Manufakturhandler Carl. F. Holst

Søndergade 45 – set fra syd. Manufakturhandler Carl. F. Holst.

(Johan S. Thomsens efterfølger). B2310