Lærlinge og Bybude. Historisk kalender, januar 1994

Efterhånden som Horsens udviklede sig til industriby og handelen voksede, blev der brug for mere og mere arbejdskraft.

En række lærepladser oprettedes inden for industri, håndværk og handel. Det var mest almindeligt, at de unge efter blot 7 års skolegang indgik lærekontrakter (ofte aftalt mellem forældrene og læremesteren) og ikke altid til den helt store lykke, for der var ingen fortrydelsesparagraf.

Efter en dag med mange timers hårdt arbejde måtte de unge tilbringe aftenen på enten teknisk skole eller handelsskole.

Men også skolepligtige børn måtte i de fleste tilfalde arbejde nogle timer efter skoletid for at tjene lidt penge til egen disposition eller for ar supplere forældrenes indtægt.

Det mest udbredte arbejde var som bybud, men også til rengøring efter almindelig fyraften, kunne børn bruges.

Det store billede er fra kobbersmed R. B. Walters værksted, Smedegade 85. Her ses lærlinge i arbejde, godt overvåget af en svend og mester selv. Billedet er fra 1905. På det lille billede fra 1932 , ses Pressejernets bybud.

 

04. januar 1894:

Chr. Kierkegaard, autoriseret Stadsfæstemand for mandligt Tyende, Allegade 2, anbefaler sig ærbødigst til de ærede Herskaber i Byen og Omegn med at fremskaffe dem gode, velanbefalede Tyender.

17. januar 1894:

Fattige Skolebørns Bespisning vil tage sin Begyndelse i Starten af denne Maaned. Vi vil da komme til at trænge til Hjælp ved Servering for de smaa Gæster.

08. januar 1914:

Loven om Understøttelse til Børn og Enker, kaldet Enkeloven, traadte i Kraft 1. januar. I københavn er der til Dato indgaaet mellem 1100 og 1200 Ansøgninger, her i Horsens er der indgaaet 54. Da budgettet for Horsens Kommune blev lagt, forelaa der kun 31 Ansøgninger og Kommunens forventede Udgift paa denne Konto blev efter Fradrag og Refusioner anslaaet til 8000 Kr. foruden 300 Kr. til andre Udgifter i Lovens Medfør.

30. januar 1934:

I  Gaar Aftes vedtoges paa en ekstraordinær Generalforsamling i Horsens Sejlklub at oprette en Juniorafdeling, samt at lade 3 Juniorbaade bygge. Kontigentet for Juniorerne ventes at blive omkring 5 Kr. aarligt.

12. januar 1954:

Walt Disneys nye tegnefilm “Peter Pan” er sikker paa mange fulde huse i Horsens. Filmen vil gaa sin sejrsgang over hele landet.

21. januar 1974:

Der er stadig mange børn og unge, der cykler til skole om morgenen uden at have lys på deres køretøj. Ikke mindst i en tid, hvor gadebelysningen er dæmpet mærkbart på grund af oliekrisen, kan det være en særdeles farlig færden.