Horsens Handelsforening

Horsens Handelsforening blev stiftet i 1862, og i foreningens første love fra 14. oktober 1862 kan man læse, at formålet med foreningen er:

– At fremme byens handel og skibsfart samt den dermed i forbindelse stående industri
– At oprette en understøttelseskasse for medlemmerne af foreningen samt disses efterladte

Endvidere kan man læse, at adgangen til medlemskab af foreningen er forbeholdt enhver handlende, skibsreder og skibsfører, der bor i Horsens eller samme tolddistrikt, samt enhver hvis livsstilling knytter ham til handlens, skibsfarten og industriens interesser.

I ” Horsens Handelsforening i 50 år” kan man læse om de sager, som Horsens Handelsforening beskæftigede sig med de første 50 år.

I de første år ydede foreningen ret hyppigt understøttelse til enker. I 1868 nedsatte man et udvalg til oprettelse af en hjælpekasse, og den 2. marts 1869 blev lovene for Handelsstandens Hjælpekasse vedtaget.

1871 var et travlt år for foreningen. Bl.a. arbejdede man for at Handelstanden kunne få sit eget dampskib til fart på København. Den fornødne kapital til erhvervelse af et skib hos Burmeister & Wain (60.000 Rdl.) var tegnet, og det blev vedtaget at skibet skulle hedde ”Horsens”. Skibet blev dog efter kort tids forløb solgt til D.F.D.S. som optog ruten.

Derudover traf man et arrangement med d’Hrr. Schmidt og Knauer om at oprette en skole for handelslærlinge, og et udvalg blev nedsat til at føre tilsyn med skolen.

I 1876 nedsattes et udvalg for at få Odderbanen til at gå til Hovedgård, og der rettedes henvendelse til Byrådet for at få flyttet trækbanesporet til havnen.

I 1883 meldte Horsens Handelsforening sig ind i Fællesforeningen af jyske handelsforeninger, som var blevet stiftet samme år.

Året efter førte foreningen forhandlinger om telefon i Horsens, hvilket førte til oprettelsen af et selskab og anlæg af telefon til brug fra 1. januar 1885.

Ved århundredskiftet var foreningens medlemsantal 86. I 1901 vedtog foreningen en udtalelse om, at man ville arbejde for søndagslukning af butikkerne, og sagen blev forebragt til fællesforeningen.

I 1910 overtog Horsens Handelsforening ledelsen af handelsskolen, dog således at skolen vedblev at være en selvstændig institution.

Derudover var togforbindelse, postforbindelse, skibsforbindelse og telefonforbindelse evigt tilbagevendende emner.

Bestyrelsen i 1913

I 1913 var konsul Chr. Jensen formand for foreningen. Næstformand var købmand Marius Holst, mens sekretæren var sagfører Zieler.

Siden har foreningen skiftet navne mange gange. Fra Horsens Handelsforening til Horsens Handelsstandsforening, siden til Horsens Handels- & Industrikammer og HorsensHandel & Industri, Nu CityHorsens

Se også artiklen om CityHorsens

Læs mere

65.06 Horsens Handelsforening i 50 år / udarbejdet på foranledning af bestyrelsen for Horsens Handelsforening af Jørg. Andersen. – Horsens : Bachhausens Bogtrykkeri, 1913. – 75 sider : ill.