Herman Levy

Herman Levy. Billede fra “Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år”

Herman Levy (født d. 20. november 1845 – død 24. august 1895)

Oprindelig var Herman Levy uddannet landmand, og havde en gård på Randers-egnen. Ved Arnold Levys død overtog han i 1879 sammen med broderen I. Z. Levy den daglige ledelese af Horsens Bajersk og Hvidtøls BryggeriNørretorv sammen med brygmester Oscar Møller.

Han bevarede dog interessen for landbruget, og C. P. N. Nørgaard skriver om Herman Levy i ”Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år”:

”I Aarene 1882 til 1887 havde han, sammen med Agent I. Z. Levy og Brændevinsbrænder Thomsen, Bygholm Hovedgaard i Forpagtning, hvor de 3 Mænd foruden Landbrug tillige drev Mejeri og paa de lette Jorder ved Nørremarksgaarden et større Schäferi. Herman Levy inspicerede hver Morgen paa en Ridetur hele Bedriften; men nogen lukrativ Forretning blev Forpagtningen, efter hvad der foreligger oplyst, ikke.”

Kort efter at brødrene overtog bryggeriet, begyndte de at udvide det. I midten af 1879 blev der tilføjet en ny bygning, der bl.a. indeholdt en gærkælder, lagerkælder og svalebakker, og senere samme år blev det påbegyndt et nyt bryghus i fortsættelse mod nord af det gamle tre-etagers bryghus. Tegningerne til bygningerne blev leveret af maskinfabrikken ”Germania” i Chemnitz, men arbejdet blev ledet af civilingeniør arkitekt Clausen fra Horsens. Da det nye bryghus stod færdigt, rev man det gamle bryghus ned og rejste i stedet et moderne malteri på pladsen, som stod færdig i slutningen af 1880.

I 1895 blev den lagerkælder, som Arnold Levy havde bygget i 1876 moderniseret med et nyt maskinanlæg med 4 dampkedler og 2 dampmaskiner, som blev leveret af firmaet Møller og Jochumsen. Man gik bort fra at nedkøle med naturis, og samtidig blev der opstillet 2 elektriske dynamoer, så hele bryggeriet blev forsynet med elektrisk lys, hvilket endnu ikke var almindeligt på den tid.

D. 24. august døde Herman Levy, kun 50 år gammel.

Herman Levys begravelse. B2771

Herman Levys begravelse i 1895 på Mosaisk Kirkgård, Frederiksgade 59.


Om begravelsen skriver C. P. N. Nørgaard:

”24. August 1895 døde Bryggeriejer Herman Levy ganske pludselig, kun 50 Aar gammel. Han deltog sammen med Broderen Etatsraad Levy, i et Bryggermøde, der afholdtes i Odense, og havde tilsyneladende befundet sig vel under Mødet, saavelsom under det paafølgende selskabelige Samvær på Industripalæet. Klokken 2 om Natten sagde han Godnat til Selskabet, uden at nogen mærkede noget Tegn paa Ildebefindende hos ham; men da han var kommen ud i Garderoben, sank han sammen og var død paa Stedet. Herman Levy deltog ikke i det offentlige Liv; men Pressen gav ham det Eftermæle, at han ved alle Lejligheder havde vist sig som en god og loyal Borger, der ville blive savnet, ikke mindst af Smaafolk.”

Kort tid efter solgte Isaac Z. Levy bryggeriet til et konsortium, og om det skrev pressen:

”Horsens Baiersk- og Hvidtøl Bryggeri er i disse Dage solgt til et Konsortium ved Overretssagfører Konrad Levysohn, København. Aktietegning i Bryggeriet, hvis Drift fortsættes uforandret, foreløbig under Estatsraad Levy’s Ledelse, vil ske i den nærmeste Fremtid gennem Bankhuset D. B. Adler i Horsens og København.”

Læs også artiklen om Horsens Bryghus

Læs mere

66.84 – Horsens Bryghus’ historie gennem 75 år : 1859 – 18. maj – 1934 / tekst: C. P. N. Nørgaard. – Horsens : Backhausens Bogtrykkeri, 1934. – 67 sider : ill.