Have- og Byggeselskaber. Historisk Kalender, november 2005

Industrialiseringen i sidste halvdel af 1800-tallet medførte, at der hos mange opstod ønsket om bedre have-og-bebyggelseskaberboliger, gerne i form af en ejerbolig. I Horsens dannes fra ca. 1885 en række have – og byggeselskaber med det formål at skaffe byggegrunde til disse mennesker. Der opkøbtes arealer, mellem den bymæssige bebyggelse og Sundet, som opdeltes i passende grundstørrelser. Medlemmerne af selskaberne var undergivet de vedtægter, der lå til grund for stiftelsen af selskabet.

Et fælles træk i vedtægterne var, at det enkelte medlem tegnede sig for en villagrund, der skulle betales i månedlige afdrag, og at skødet til den enkelte først blev udstedt, når den fulde købesum var betalt. Et byggeri skulle godkendes af selskabets bestyrelse, før det kunne igangsættes, og den enkelte grund skulle anvendes til beboelsesformål. Det var et gennemgående træk, at der var forbud mod at holde høns, svin og bier på arealerne. Et eksempel på byggerierne er Sølundsvej 12, der ses på det store billede, og som er opført i 1920`erne eller 1930´erne.

Navnene på mange selskaber går igen i gade – og vejnavne i området: f.eks. Have – og Bygge – selskabet Fjordvang, som gav navn til Fjordsvangsallè.

I bydel blev der også etableret en række kolonihaver med det formål at give beboerne i lejligheder muligheder for at kunne tilbringe en del af fritiden i egne haver. Det lille billede viser en kolonihave i den østlige bydel, enten i det daværende Sundvænget, som lå syd for Sygehuset, eller på Langelinie.

 

 

have-og-bebbyselskaber

29. november 1905:

Det offentlige Slagtehus og Kontrolstationen. Efter den af Inspektøren til Byraadet indsendte Beretning om Virksomheden er der i Aaret 1904-05 indført til Slagtning paa Slagtehuset 2380 Oxer, 308 Heste, 2980 Svin, 2007 Fedekalve, 2853 Lam og 2081 Spæde kalve.

13. november 1925:

Halvdelen af Horsens Godsbanegaard brændte i Nat. Alt det indgaaede Gods, ca. 250 Forsendelser til Byens og Omegnens Forretningsfolk ødelagt. Skaden anslaaes til omkring 50,000 Kr. Brandens Aarsag er endnu ikke fuldt opklaret.

13. november 1945:

Den smukke Mindesten for Frihedskampens Faldne fra Horsens og Horsensegnen er nu snart færdig, og Afsløringensdatoen er fastsat til Søndag den 25. November. Afsløringen vil foregaa ved en enkelt Højtidelighed i Anlægget foran Klosterkirken, hvor Mindestenen til den Tid vil være rejst.

10. november 1965:

Horsens byraad behandlede i sit møde i gaar spørgsmaalet om at gøre saavel Fugholm som Graven til gaagader. Medens ønsket om at omdanne den snævre Fugholm til gaagade blev fulgt af hele byraadet, gik sagen om Graven knapt saa glat igennem, og der skal nu føres yderligere forhandlinger for at faa belyst de goder og gener, som en lukning af gaden for kørende trafik medfører.

08. november 1985:

Det er dagen derpå i Horsens. Alle spørger: Hvem skal betale for skaderne efter gårsdagens oversvømmelser. Forsikringsselskaberne har sagt nej, og bitterheden er stor blandt lokalpolitikere og beboerne i det hårdt ramte Jyllandsgade-kvarter.