Egebjerg Mølle

I bogen ”Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg” skriver fængselsoverbetjent Bent Rosendahl om den gamle kornmølle samt stampemøllen ved Vandværkssøen:

I 1565 forærede Holger Rosenkrands på Boller Slot sin samleverske gennem ti år Egebjerggård med Egebjerg Mølle. Han var nærmest blevet tvunget til at lade sig skille fra hende, da hun ikke var adelig, og ejendommene var en slags erstatning.

Senere ejere af møllen var borgmestrene Jørgen Hansen og Steffen Rasmussen. Omkring år 1700 kommer møllen så igen til Hanstedgård.

”I hele perioden har møllen været fæstet til en række møllere og deres enker. Fra 1787 var Egebjerg Mølle fæstet bort til den samme familie, der stammede fra Tolstrup Mølle. I denne periode synes møllen at have været en virksomhed, der bragte rigdom til sine fæstere. Efter folketællingen i 1834 var der foruden møllerens familie på 9 personer, 2 møllersvende, 1 avlskarl, 1 tjenestekarl, 1 røgter, 1 husjomfru, 1 barnepige, 1 kokkepige, 1 bryggerpige og 1 huslærer. 19 personer skulle således leve af, hvad møllen med tilhørende landbrug kunne indbringe.”

I 1845 blev møllen fæstet til Jens Heegaard Møller. Da han kun var 23 år, måtte han underskrive en erklæring om, at han ville sørge for sine 6 søskende samt for at få fæstet en møller. Det viste sig dog, Jens var en dygtig møller med gode forretningsevner.

Møllen, han overtog, var i god drift. Den havde to møllehjul i møllen ved gården og et hjul i stampemøllen. Under faderens tid (den tidligere møller) var der blevet overflyttet 2 kværne til stampmøllen, således at man også der kunne forarbejde korn til mel. Senere opsatte Jens endnu en kværn.

Men i 1853 brænder møllen ned. Med hjælp fra Hansted Hospitals forstander, Norup, og stiftsbestyrelsen blev både gården og møllen dog genopbygget, endda endnu større end før.

Senere i 1862 køber Jens Heegaard Møller møllen for 9000 rigsdaler sammen med yderligere 3 gårde i Egebjerg.

Da Horsens Kommune i 1875 ønsker at købe møllen samt en del af jorden, sælger Jens. Kommunen havde med den stadig stigende industrialisering et stort behov for vandforsyninger, og boringer i bakkerne omkring mølledammen viste, at der var masser af vand i området. Kommunens første maskindrevne vandværk blev således i 1874-76 bygget, hvor møllegården havde ligget.

”Vandværket blev indviet den 15. juli 1876 og havde medført ganske betydelige anlægsarbejder og byggeri. Først blev møllegården brudt ned, og dæmningen blev forhøjet, så vandstanden i søen blev højere. Der blev derpå bygget nye sluser, en 8-portet til afledning af vand til Lille Hansted Å syd for vandværket, og en 4-portet til turbinestrømmen. Der blev gravet vandledninger ned fra bakkerne nordøst for vandværket, hvor samlebrøndene befandt sig. Fra selve værket blev vandet gennem et 7 kilometer langt stålrør ført ind til Horsens. Overskydende vandbeholdninger, som kunne være nødvendigt at have i et krisetilfælde, blev fra vandværket pumpet op i en stor beholder oppe ved bakken mod Egebjerg by. Her blev vandværksbestyrerens ny bolig bygget, dengang 8-timers arbejdsugen blev indført. Samtidig blev den tidligere bestyrerbolig ved søen udvidet og omdannet til at kunne rumme tre lejligheder til vandværksfunktionærerne.”

Læs mere

46.4 Hansted: Mennesker og steder i Hansted og Egebjerg Voer Herred, Vejle Amt / af en gruppe beboere ; redaktion: Mogens Kirkegaard ; tegninger: Mogens Schou Christiansen. – Horsens : Lokalhistorisk Studiesamling for Hansted Sogn, 1986. – 109 sider : ill. ; 23 cm

Broen og Hansted-Egebjerg Lokalråd