Carl Vilhelm Høyer

Carl Vilhelm Høyer (Agent, f. 26.12.1803 – d. 05.11.1878)

Horsens Avis, onsdag d. 6. november 1878

Dødsfald

I går eftermiddags døde efter længere tids sygelighed agent Carl Vilhelm Høyer, en af denne bys mest ansete ældre forretningsmænd.

Den afdøde, der blev født i København d. 26. december 1803 kom her til Horsens i 1834 og overtog året efter den hidtil af Konsul R. Secher førte forretning.
I den lange tid af 44 år har han således været knyttet til denne Kommune, i hvis styrelse han i mange år har haft en indflydelsesrig del både som Medlem af Borgerrepræsentationen, hvis formand han en lag tid var og senere som Medlem af Byrådet, i hvilket han endnu ved sin død havde sæde. Særlig har han altid med levende interesse omfattet Havnens anliggender. Ved stadige genvalg til den kommunale Repræsentation såvel som ved valg til Medlem af den viborgske Stænderforsamling erholdt Agent Høyer på sine medborgeres agtelse og tillid. Af Regeringen blev den afdøde hædret med Agenttitlen og senere under 24. september 1857 med Dannebrogsordenens Ridderkors.

Den afdøde havde været gift med en søster til Digteren Frederik Paludan-Müller og til nuværende Rostguardianus Casper Peter Paludan-Müller, hun døde i februar 1861.
C. V. Høyers hustru var datter af sognepræst, senere biskop Jens Paludan-Müller (f. 1771 i Sorø – d. 14.05.1845 i Århus) og Marie Benedichte Rosenstand-Goiske (f. 1775 – d. 1820 i Kerteminde). Udnævnt til biskop i Århus 1830.

Casper Peter Paludan-Müller, historiker, f. 25.01.1805 i Kerteminde, d. 01.06.1882på Frederiksberg. Se Dansk Biografisk Leksikon

Se endvidere Th. Hauch-Fausbøll: Slægtshaandbogen 1900 s. 759-64.

Horsens Avis, d. 9. november 1878

Jordefærd

I middags jordedes C. V. Høyer fra Klosterkirken, i hvilken anledning der flagedes på halv stang fra en del huse samt fra Havnen. Ved den blomster smykkede kiste talte Pastor Dr. Clausen, der smukt skildrede hans bramfrie af en stærk selvstændigheds- og retfærdighedsfølelse prægede færden herneden. Endvidere bragte Provst Høegh-Guldberg den afdøde en varm tak fra hans vennekreds, dybt vil føle savnet af ham. Under en af blæsende instrumenter udført Koral bares den afdøde ud af Kirken, fulgt af Byrådet in corore samt et talrigt følge. Umiddelbart efter ligvognen bares byens fane. Jordpåkastelsen forrettedes af Pastor, Dr. Clausen.

Horsens Avis. D. 5. december 1878

Alle og enhver, som måtte have noget at fordre i fællesboet efter afdøde Agent, Købmand Carl Vilhelm Høyer, Ridder af Dannebrog, her af byen og tidligere afdøde hustru, Anna Julie, født Paludan-Müller, indkaldes herved med 3 måneders varsel til at anmelde og bevisliggøre deres fordringer gør undertegnede, der som excutoras testamenti behandler boet.

Horsens d. 30. november 1878.

J. Holst, Etatsråd og Ludvig Madsen, Kammerassessor

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek

1878 8/11 Mindetale over en god borger

Formanden åbnede mødet med en sålydende tale: – Siden vort sidste møde har døden berøvet byrådet et af dets ældste, af Kommunen højt fortjent medlemmer, Agent C. V. Høyer, som i hen ved 40 år har været medlem af Kommunalbestyrelsen og Byrådet og ved sin hæderlige karakter, sit høje retsind, sin selvstændighed og uafhængighed og iver for at fremme denne bys vel, har indskrevet sit navn på en hæderlig plads i Horsens Bys og særlingen i Horsens Havns historie. Thi foruden hans gavnlige indflydelse på ordningen og forbedringen af meget andet i vor kommune, var det dog særlige Havnevæsenet, som han helligede sin kommunale virksomhed. Det skyldtes væsentligt Agent Høyers initiativ og energi, at anlægget af den nye Havn og uddybningen af indkøbet til denne nu for 20 år siden blev gennemført og så længe hans helbred tillod det, var der vel næppe nogen dag på hvilken han ikke har tilset og våget over, at skibsfartens tarv og derved tillige Kommunens interesser blev varetaget ved Havnevæsenet i så stort mål som de naturlige forhold tillod det.

Blev han end i de senere år oftere ved sygdom hindret i så virksomt som tidligere at deltage i vor fælles arbejde her i Byrådet, så havde dog også vi, som nu er til stede, så ofte under vore overvejelser høstet gavn af hans sande kendskab til alle grene af de Kommunale Styrelser, af hans oplyste og forstandige råd, af hans udprægede sans for orden og sparsommelighed, at hans bortgang vil efterlade et føleligt savn, og at vi med højagtelse og erkendtlighed vil bevare hans minde.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklipskartotek