Bygholm Avlsgård. Historisk Kalender, marts 2003

De centrale dele af hele Bygholm godskompleks var hovedbygningen og avlsgården. Horsens Kommunes køb af Bygholm i 1918 omfattede hovedgården med mølle, teglværket, skov, park og sø samt gårdene Mosegård, Rugballegård, Årupgård, Østergård og Nørremarksgård. Disse fem gårde blev hurtigt videresolgt og kommunen skilte hovedgården ad og skabte en hoteldel og en del med landbrugsdrift.

Landbrugsdelen, der omfattede 367 ha ager og eng, blev bortforpagtet. Det store billede viser gårdens 24 heste og medarbejder i 1944. Huset til højre var forpagterbolig, huset til venstre var magasin og værkstedsrum. På hesteryggen ses gårdens karle og elever, hver med sit spand heste, to tjenestepiger og smeden med sit skødeskin. Ingen tvivl om, hvem der ledede arbejdet: forvalteren med filthat, spidsbuks og stok. På datidens større landbrug markerede stokken lederrollen.

På luftfotoet ses det store gårdanlæg bestående af to gårde, den mindre beliggende mod nord ved forpagterboligen, den større del mod syd. Hovedbygningen som ikke kan ses på dette billede, støder op her til i øst. Gennem anlægget løber den nuværende Schuttesvej.

Landbruget blev drevet traditionelt, med marker med korn og frøavl, stalde med malkekøer og ungkreaturer samt en svinebesætning og et ret stort hønsehold. Desuden havde man en traktor til markarbejde og stationært brug ved tærskning.

 

 

23. marts 1903:

Teknisk Skoles Basar. Det blev en meget fornøjelig Sammenkomst, Basarkomiteen og de assisterende havde i Lørdags aften som Afslutning paa Basardagenes travle Liv. Borgmester Jork, Arkitekt Estrup og Postmester Friis dvælede i smaa Taler ved det udmærkede Resultat af Basaren, over 16.000 Kr. brutto, og udtalte deres bedste Ønsker for teknisk Skoles Virksomhed.

08. marts 1923:

Typograf Alfr. Rasmussen, Horsens, har gjort en lille Opfindelse. Det drejer sig om to smaa Skilte, der kan paasættes hver Side af Automobilet og som ved Hjælp af en Mekanisme viser “Til Højre” eller “Til Venstre”, naar Automobilisten skal svinge om et Hjørne.

20. marts 1943:

Paa Tirsdag stemmer vi ! Og selv om Valgagitationen har staaet mest i Folketingsvalgets Tegn, maa vi ikke glemme, at der paa Tirsdag  ogsaa holdes Valgsmandsvalg til Landstingsvalget. Alle Vælgere over 35 Aar skal afgive Stemme 2 Gange, og for at udelukke enhver Mulighed for Forvekslinger, er der paa de 4 Valgsteder i Horsens indrettet 2 Stemmerum. I det ene stemmes til Folketinget, i det andet til Valgmandsvalget.

07. marts 1963:

Efter den længste skøjtesæson i mands minde lukkes nu skøjtebanen i Bygholm Park – i aften slukkes lysene efter have brændt i omkring 80 aftener.

05. marts 1983:

Horsens får nu sin varmestue. Et længe næret ønske om at etablere en varmestue i Horsens står nu foran sin opfyldelse, idet Kirkens Korshær pr. 1. marts har købt ejendommen Fugholm 6, som indrettes til formålet. Inden huset kan være klar til brug, vil der gå nogle uger med indretning, således at varmestuen kan åbnes omkring midten af april.