Arne Hviid

Arne Hvid (Købmand, f. – d.19.01.1967)

Kristlig Dagblad 20.01.1967

Købmand Arne Hviid, Horsens, er død 58 år gammel. Han var medindehaver af det store manufakturfirma Andreas Hansen.

Den virkelystne mand fik et langt sygeleje. I september blev han indlagt på Århus Kommunehospital, kom hjem, men måtte kort før jul på kommunehospitalet i Horsens. Alle, der fulgte ham i sygdommens dage, måtte beundre den optimisme, han havde ud fra sin kristne tro.

Han havde haft en smuk løbebane. I 1929 kom han fra Randers til Andreas Hansen som kommis og for få år siden blev han medindehaver af forretningen. Han havde interesser udenfor sit firma. Han havde været virksom for FDF og KFUM, i menighedsrådet for Vor Frelsers kirke og hans sidste opgave var at være med til at få rejst en ny kirke i Horsens.

Ved købmand Arne Hviids død

Efter nogle måneders svær sygdom døde købmand Arne Hviid den 19. januar tidligt om morgenen. Med hans død afsluttes et usædvanligt rigt livs virke i vor by.

For snart 40 år siden kom Arne til Horsens til det firma, hvor han senere p.g.a. sin faglige dygtighed og sine rige personlige egenskaber blev medindehaver. I samme firma fandt han Didde sammen med hvem han byggede et hjem, der ved en åben indstilling over for alle livets foreteelser og spørgsmål og en fast forankring i kristentroen blev et lykkeligt grosted for børnene og en opmuntring og et eksempel for de mange venner, som i tidens løb kom i det gæstfri hjem.
Til vennerne regnede Arne nok i særlig grad dem, han traf på det gamle KFUM i Allégade, KFUM var jo dengang, med vor fortræffelige husmor frk. Hansen i spidsen, et hjem for os unge, der boede på værelser der eller rundt i byen. Arne var fuld af taknemmelighed mod dette gamle KFUM, en taknemmelighed, som også det ny KFUM på Søndergade kom til at nyde godt af.

Som gammel FDF-dreng fra Randers var det naturligt for ham også at tage en førergerning op i FDF 1. kreds. Det blev for førere og drenge fra den tid til en lang række af rige og festlige stunder, hvor hans gode humør, hans smittende oplagthed og hans venlige og forstående sindelag over for os alle varmede og berigede.

For Arne var det ganske selvfølgeligt, at var man fører i FDF og medarbejder i KFUM, så havde man også sin plads i sognets kirke om søndagen, og så deltog man også i menighedens liv. Det var derfor en af hans gode opgaver at være medlem af Vor Frelsers sogns menighedsråd. Som han sagde det engang i oktober: Jeg véd, jeg skal opgive mange hverv nu, men hvervet som medlem af menighedsrådet vil jeg gerne bevare.

Nu er Arne ikke mere. Deltagelsen samler sig om hans hustru, børn og børnebørn. Denne deltagelse kan bedst udtrykkes med et par sætninger, som Arne med sin faste klare skrift skrev i et brev dateret Århus den 3. oktober 1966 (understregningerne er Arnes):

Jeg prøver på roligt og redeligt at sige Din vilje ske, – i morgen, mandag, skal jeg opereres, men jeg lægger alt i Guds stærke hånd/ Johs. Nielsen

Smukke mindeord ved købmand Arne Hviids begravelse –

Et væld af skønne blomster og kranse dækkede i går gulvet i Vor Frelsers kirke hvorfra købmand Arne Hviid blev begravet i overværelse af familien samt et stort antal venner og bekendte. Højtideligheden tog sin begyndelse, da FDF 1. kreds’ fane til sørgemarchens bevægende toner blev ført ind i kirken. Derefter talte pastor Axel Hjeresen ud fra evangeliets ord om opstandelsen. Om købmand Arne Hviid sagde han bl.a.:

– Vi var mange, der gerne ville have beholdt Arne Hviid i mange år endnu. Mange er de bønner, der blev sendt op til Gud under hans sygdom, og vi håber, de er blevet hørt, og han på den måde blev hjulpet gennem den sidste svære tid.

Arne Hviid var med i meget, men han trængte sig aldrig på. Han blev hentet ind de forskelligste steder, fordi man havde brug for ham, og han kom villigt. Det, vi siger om ham i dag, er ikke efter hans ønske. Han ville sikkert have, vi skulle tie stille. Men mange vil gerne have tolket deres tak til ham, derfor disse ord. Han var mandig, kyndig, sikker og præcis i alt. Han viste initiativ og dygtighed, og frem for alt følte han ansvar for sine medmennesker, først og fremmest i det firma, hvis vækst han fulgte med i alle de år, han var beskæftiget der. Han arbejdede for Handelsstandsforeningen i Horsens med den samme sikkerhed, ansvarsfuldhed og åbenhed. Og han blev hentet ind i kirkens arbejde. I de unge år var det FDF, siden blev det KFUM, begge steder skylder man ham tak.

I Vor Frelser sogns menighedsråd gik han også med liv og sjæl ind for arbejdet – ikke blot det administrative, men også det menneskelige. Den ny kirke stod hans hjerte nær, og vi takker ham fra menighedsrådet for samarbejdet.

– Det er vanskeligt at skulle sige farvel. Jo større personlighed, der er tale om, desto større fattigdom bagefter. Han troede på Jesus Kristus, og det gav hans liv indhold og retning. At være menneske og samtidig være kristen var en selvfølge for ham. Han vidste, at livet med Gud er muligt, at det er den højeste lykke og den frieste glæde, og vi tror derfor, at Arne Hviid er blevet hentet hjem til Gud til en højere tjeneste i Guds rige, hvor der er evig glæde og evig fred.

Efter præstens tale sang menigheden Vær du mig næ og med FDFs fane foran blev båren ført ud af kirken. Begravelsen foregik på Østre kirkegård, hvor pastor Hjeresen forrettede jordpåkastelsen.

Blandt de mange kranse, der var sendt til købmand Arne Hviids båre, var følgende signerede: Komiteen for de kvindelige lærlingemøder, fa. Andreas Hansen, medarbejdere hos A. H., Weston Tæppefabrik, Erfagruppen, menighedslisten i menighedsrådet, Scan-Add aktieselskabet C. Olesen, Vor Frelser sogns menighedsråd, Horsens Avis, Tekstilhandlerforeningen, Rotarys vestre kreds, FDFs 1. kreds, KFUM, personalet fa. Madame, Danske Konfektionsindustri A/S i Silkeborg, Kristelig Tekstilhandlerforening. Bibelkredsen, Peter Jensen A/S, Silkeborg, Horsens Salgs- og Reklameforening, Gummivarefabrikken Hammersholm, Horsens Handelsstandsforening, Horsens Bank, Dansk Kjole Industri A/S, systuerne, Jysk Aktuelt og Horsens Folkeblad.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek