Anna Hansen

Anna Hansen (Kasserske, nu gift Jennow, f. 1891)

1913 den 21. august afholdtes bestyrelsesmøde: Det vedtoges til firmaregistret at anmelde, at den direktør Heide-Jørgensen givne prokura tilbagekaldes og at der derefter gives prokura til direktør Heide-Jørgensen i forbindelse med formanden (Chr. Qvist) eller næstformanden (K. Madsen) eller bogholder Albrechtsen eller frøken Anna Hansen, samt til formanden eller næstformanden i forbindelse med hr. L. Albrechtsen eller frøken Anna Hansen

1916 den 26. april bestyrelsesmøde: Direktørens gage forhøjededes til kr. 3.600, bogholder Geilers til kr. 1.800 og frk. Hansens til kr. 1.000

1922 den 10. oktober afholdes bestyrelsesmøde: Formanden (P. Henriksen) forelagde derefter forretningsudvalgets forslag til reduktion af personalets lønninger, hvorefter bogholderens løn nedsættes fra kr. 7.200 til kr. 6.000 – kassererskens løn fra kr. 4.200 til kr. 4.000. Budets løn reduceres fra kr. 3.000 til kr. 2.7000 og rengøringskonens månedsløn nedsættes med kr. 20 fra kr. 80 til kr. 60

1924 den 25. november bankrådsmøde: Det overlodes – på forslag af grosserer Grabow – til forretningsudvalget at træffe et arrangement, hvorefter posten som bankens kasserer overdrages et mandligt medlem af personalet, eventuelt en nyansat

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

1925 den 27. januar bankrådsmøde: Forretningsudvalgets protokol fra 05.12. f.å. til dato oplæstes og drøftedes, herunder det i forg. bankrådsmøde af grosserer Grabow fremsatte forslag m.h.t. kassererpostens besættelse med et mandligt medlem af personalet, det vedtoges foreløbigt ikke at foretage nogen ændring i dette forhold

1931 den 25. sept. bankrådsmøde: På foranledning drøftedes atter det ønskelige i at få en mandlig kasserer, hvilket – efter den almindelige opfattelse – ville være af betydning for banken i forhold til dens kundekreds, blandt hvilken den nuværende kassererske – efter hvad der er oplyst – ikke kan formenes at nyde nogen synderlig anseelse. Det vedtoges at meddele hende, at stemningen indenfor bestyrelsen afgjort var for at få en mandlig kasserer, og at spørgsmålet påny vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde. Da kasserersken har været i banken en lang årrække, vil man i hvert fald i første omgang tilbyde hende andet arbejde, dog på en lavere gage, men forinden dette vedtages, give hende chancen for – fra sin nuværende stilling – at søge noget andet.

1931 den 11. december bestyrelsesmøde: Spørgsmålet om bankens kassererske udsattes til afgørelse ved mødet i næste måned.

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

If. brev til C. Th. J. 22.07.1970 som svar på henvendese om en samtale, oplyser fru Jennow, at hun har været ansat i banken i tiden fra 1909 til 1946

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek