Adolph Frederik Harbord

Adolph Frederik Harbord (Major, f. 11.03.1795 – d. 02.12.1878)

Horsens Avis, den 2. december 1878

I aftes er Major Adolph Frederik Von Harbord, Ridder af Dannebrog, afgået ved døden efter længere tids svagelighed. Han var født d. 11. marts 1795 i Lübæk og betrådte i en ung alder den militære løbebane. Efter at være blevet officer, blev han i 1818 ansat ved det her i byen garnisonerede selvigske Kyradser-regiment og forblev her indtil Regimentets ophævelse i 1842, hvorefter han, der en tidlang havde forrettet Adjutanttjeneste ved regimentet, blev forsat til 4de Dragonregiment i Slesvig som Eskadronschef. Ved oprørets udbrud i 1848 forlod han Slesvig med en snes mand af Eskadronen og førte dem til den danske Armé. Han tog ikke aktiv del i den derpå følgende krig, men havde ansættelse ved et depot. Den afdøde, der efter krigens slutning tog bopæl her i byen, var en elskværdig mand, der var almindelig afholdt, ikke blot i sin snævre vennekreds, men alle, der kom i berøring med ham

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Gravsten på den gamle Nordre Kirkegaard med indskriften:

“Kjendt af Mange, Miskjendt af Flere, Forstaaet af faa”

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Læs Side 2 i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Adolph Frederik v. Harbord, var officer ved kyrasserregimentet i Horsens fra 1818 til 1842.
I richters 100 Aars danske Dødsfald angives han således: Harbord Adolph major d. 02.12.1878 i Horsens samt Harbord Charlotte Amalie, f. Brabrand g.m. A. H. d. 21.01.1850 (Ah 17 – Aarhus Stiftstidende)

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Læs 2 breve fra redaktør Carl Th. Jørgensen

Læs brevet til Carl Th. Jørgensen fra “Det militære læseselskab Rendsborg”

Se kuverten til Carl Th. Jørgensen fra “Det militære læseselskab Rendsborg”

Fra det militære læseselskab Rendsborg til medlemmerne marts 1974

Emner:

a. Generalforsamlingen d. 20. marts

b. Møde d. 24. april

c. Excursionen d. 3.-5. maj

Læs brevet til medlemmer fra “Det militære læseselskab Rendsborg”

Major Adolph Frederik v. Harbord, “Blade af Horsens Historie” (1942), var officer ved kryasserregimentet i Horsens fra 1818 til 1842. Hans gravsten findes for enden af den søndre gang på den gamle kirkegård til venstre for indgangen fra Kildegade. Bærer indskriften: Kjendt af Mange, Miskjendt af Flere, Forstaaet af Faa”


Horsens Byråds forhandlinger 1868 – 28.3, pag. 14
Skatteklage fra Major Harbord. man fandt, at han atter burde ansættes i år til 16 Portioner

Kopieret fra Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek

Major Harbord Ligsten

Til oplysning for dem, der i de sidste dage forgæves har søgt efter Major v. Harbords ligsten på den gamle kirkegård ved Kildegade, kan meddeles at stenen er anbragt på Klosterkirkegårdens sydlige del, hvor den, sammen med flere andre sjældne og Kirken ejende gravstene fra den gamle kirkegårds sløjfede grave fremtidig skal have plads.

Læs videre i Carl Th. Jørgensens Udklips-kartotek